Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie dla kogeneracji: Prezes URE ogłasza harmonogram aukcji na premię kogeneracyjną na 2024 rok

W przyszłym roku odbędą się cztery takie aukcje.

Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Combined Heat and Power, CHP) na 2024 rok[1]. Aukcje będą przeprowadzane raz na kwartał, w następujących terminach:

Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.

Ogłoszenie harmonogramu aukcji nie jest równoznaczne z ogłoszeniem aukcji.

Nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem każdej z przewidzianych w powyższym harmonogramie aukcji, Prezes URE formalnie ją ogłosi[2] m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej URE. W ogłoszeniu podane zostaną: dokładny termin przeprowadzenia aukcji oraz maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, której sprzedaż może zostać objęta wsparciem w postaci premii kogeneracyjnej.

Jaki będzie przebieg aukcji?

Aukcje przeprowadzane są w formie pisemnej, dlatego należy przygotować ofertę w postaci papierowej i dostarczyć ją w zamkniętej kopercie do siedziby Urzędu, we wskazanym w ogłoszeniu terminie. Na stronie internetowej URE dostępne są do pobrania aktualne formularze ofert.

Każdy z wytwórców może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. W przypadku złożenia co najmniej trzech ważnych ofert, aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji albo 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami (jeżeli ilość i wartość z ogłoszenia danej aukcji nie zostaną przekroczone).

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez URE poradnikiem dla przedsiębiorców – jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji CHP.

***

  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • W 2023 roku odbyły się cztery aukcje CHP. O ich wynikach informowaliśmy w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu.
  • W wyniku rozstrzygnięcia wszystkich czterech aukcji przeprowadzonych w 2023 r. powstaną nowe jednostki wytwórcze o mocy ponad 210 MW.
 

[1] Tamże, art. 20 ust. 1.
[2] Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553 z późn. zm.).

Data publikacji : 20.12.2023
Data modyfikacji : 20.12.2023

Opcje strony

do góry