Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził taryfy na gaz na 2024 r.

15 grudnia 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dla największych przedsiębiorstw sektora gazowego: sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny oraz operatora systemu dystrybucyjnego, Polskiej Spółki Gazownictwa.

Taryfa dystrybucyjna PSG

Zatwierdzona dziś taryfa dla usług dystrybucji paliw gazowych, ustalona przez Polską Spółkę Gazownictwa odpowiedzialną za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części Polski, przewiduje wzrost uśrednionej stawki opłat dystrybucyjnych o ok. 5 proc. w stosunku do uśrednionej stawki opłat dystrybucyjnych wynikającej z taryfy na rok 2023.

W taryfie dystrybucyjnej wysokość stawek opłat (stałych i zmiennych) jest zróżnicowana w zależności od grupy taryfowej, obszaru dystrybucyjnego (w PSG jest ich sześć[1]) oraz rodzaju gazu.

Dla grupy taryfowej W-1.1 średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w nowej taryfie wyniesie 126,69 zł/MWh wobec 120,46 zł/MWh w taryfie na 2023 r. Oznacza to to uśredniony wzrost stawki o 5,17 proc.

Dla grupy W-2.1 średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w taryfie na 2024 r. wyniesie 67,86 zł/MWh, podczas gdy w taryfie na 2023 r. wynosi ona 64,9 zł/MWh. Uśredniony wzrost stawki dystrybucyjnej dla tej grupy taryfowej osiągnie zatem poziom 4,56 proc.

Natomiast dla grupy W-3.6 średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w nowej taryfie wyniesie 65,23 zł/MWh wobec 62,3 zł/MWh w taryfie obowiązującej, a wzrost średniej stawki dla tej grupy wyniesie 4,75 proc.

Rysunek 1. Średnia stawka opłaty dystrybucyjnej w taryfach dla PSG na 2023 r. i 2024 r. dla grup taryfowych W-1.1, W-2.1 oraz W-3.6.

Taryfa na 2024 r. dla PGNiG OD

Wysokość cen gazu w taryfie zatwierdzonej dziś dla spółki PGNiG OD na obrót paliwami gazowymi dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych[2]jest niższa o ok. 34 proc. od obecnie obowiązującej. Cena gazu w nowej taryfie dla grup taryfowych W-1.1, W-2.1 i W-3.6 obniży się do 318,14 zł/MWh, podczas, gdy w taryfie na 2023 r. wynosi 484,47 zł/MWh.

Rysunek 2. Cena gazu ziemnego wysokometanowego w taryfach dla PGNiG OD na 2023 r. oraz 2024 r., dla wszystkich grup taryfowych

Stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie i wynoszą 3,35 zł miesięcznie dla grupy taryfowej W-1.1, 5,49 zł dla grupy W-2.1 oraz 6,4 zł dla grupy W-3.6.

- Należy pamiętać, że taryfy zatwierdzone na 2023 rok nie były stosowane do rozliczeń z odbiorcami, ponieważ po tzw. ustawowym zamrożeniu cen, płacą oni w tym roku 200,17 zł/MWh za paliwo gazowe – wyjaśnia Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

- Zatwierdzane dziś taryfy na 2024 rok są niższe od tych na 2023, nie oznacza to jednak obniżki na rachunkach odbiorców objętych zamrożeniem cen, w tym taryfowanych – dodaje Prezes URE.

- W parlamencie zakończyły się prace nad ustawą, która przedłuża zamrożenie cen energii i gazu na pierwszych sześć miesięcy 2024 r. na poziomie obowiązującym w 2023 r. Ustawa ta oczekuje obecnie na podpis Pana Prezydenta – mówi Rafał Gawin.

- Wejście w życie tych przepisów będzie oznaczało brak zmian na rachunkach odbiorców do końca czerwca 2024 r. – nadal bowiem będą obowiązywały ceny maksymalne zawarte w ustawie z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. - informuje Prezes URE.

Decyzje Prezesa URE wraz z treścią zatwierdzonych taryf są dostępne na stronie internetowej URE.

***

  • Ceny zatwierdzane i publikowane przez Regulatora są cenami netto.
  • Na całkowity rachunek za gaz płacony przez odbiorców w gospodarstwach domowych składają się: opłaty za paliwo gazowe, opłaty abonamentowe oraz opłaty za usługę dystrybucji paliw gazowych (transportu) na podstawie stawek opłat z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego (np. PSG).
  • W Polsce sprzedaż gazu do odbiorców końcowych i realizacja usług dystrybucji paliw gazowych zdominowana jest przez podmioty z grupy kapitałowej Orlen. Udział PGNiG w sprzedaży gazu w 2022 r. wyniósł prawie 90 proc.
  • Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla odbiorców używających gazu na potrzeby gospodarstw domowych i odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej), jak i usługi jego dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców).
  • Większość odbiorców w gospodarstwach domowych obsługiwanych przez PGNiG OD opłaty za dystrybucję ponosi najczęściej - ze względu na skalę działania firmy – według taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, taryfy na sprzedaż gazu odbiorcom w gospodarstwach domowych oraz odbiorcom realizującym ważne zadania użyteczności publicznej Regulator będzie zatwierdzał po raz ostatni na 2027 rok. Po tej dacie nadal będą jednak zatwierdzane taryfy za korzystanie z infrastruktury gazowej (magazynowej, przesyłowej, dystrybucyjnej oraz związanej ze skraplaniem i regazyfikacją).
 

[1] W skład systemu dystrybucyjnego PSG wchodzą: Wielkopolski, Mazowiecki, Karpacki, Pomorski, Dolnośląski oraz Górnośląski Obszar Sieci Dystrybucyjnej.
[2] Pełen katalog odbiorców uprawnionych do rozliczania na podstawie taryf jest dostępny w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

Data publikacji : 15.12.2023
Data modyfikacji : 15.12.2023

Opcje strony

do góry