Nawigacja

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na 2024 r.

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót). Regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator.

Jak zmieniają się ceny i stawki opłat w zatwierdzonych taryfach?

Na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu). Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (obowiązujące odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryf tzw. sprzedawców z urzędu), jak i dla usług dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców).

Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) stabilizuje się, co przekłada się na mniejszą zmienność cen energii elektrycznej w obrocie hurtowym. W związku ze spadkami cen na rynku hurtowym w stosunku do cen z kontraktów zawieranych w 2022 roku, zatwierdzone przez Prezesa URE ceny energii w taryfach sprzedawców na 2024 r. są niższe o 31,3 proc. w stosunku do taryf zatwierdzonych na 2023 r.

Nieznacznie, średnio o ok 2,9 proc. rok do roku, wzrastają natomiast taryfy dystrybucyjne. Jest to związane z koniecznością ponoszenia przez przedsiębiorców odpowiedzialnych za infrastrukturę sieciową w naszym kraju nakładów inwestycyjnych na rozbudowę oraz modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Dodatkowo, na poziom taryf dystrybucyjnych ma wpływ wzrost taryfy operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz inflacja.

- Należy pamiętać, że taryfy zatwierdzone na 2023 rok nie były stosowane do rozliczeń z odbiorcami, ponieważ po tzw. ustawowym zamrożeniu cen, płacą oni w tym roku 412 zł/MWh do określonych limitów zużycia energii, a powyżej tych limitów 693 zł/MWh – wyjaśnia Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

- Zatwierdzane dziś taryfy na 2024 rok są niższe od tych na 2023, nie oznacza to jednak obniżki na rachunkach odbiorców objętych zamrożeniem cen, w tym taryfowanych – dodaje Prezes URE.

- W parlamencie zakończyły się prace nad ustawą, która przedłuża zamrożenie cen energii i gazu na pierwszych sześć miesięcy 2024 r. na poziomie obowiązującym w 2023 r. Ustawa ta oczekuje obecnie na podpis Pana Prezydenta – mówi Rafał Gawin.

Wejście w życie tych przepisów będzie oznaczało brak zmian na rachunkach odbiorców do końca czerwca 2024 r. – nadal bowiem będą obowiązywały ceny maksymalne zawarte w ustawie z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej -  informuje Prezes URE.

Tabela 1. Zmiany średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w taryfach tzw. sprzedawców z urzędu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) zatwierdzonych na 2024 r., w stosunku do taryf zatwierdzonych na 2023 r.

Decyzje Prezesa URE wraz z treścią zatwierdzonych taryf dostępne są na stronie internetowej URE.

***

  • Wszystkie ceny zatwierdzane i podawane przez Regulatora są cenami bez VAT i akcyzy.
  • W Polsce jest 16,9 mln odbiorców w gospodarstwach domowych. Według danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf, średnie zużycie w grupie G w 2022 roku wynosiło 2 tys. kWh.
  • Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowi 88 proc. odbiorców z grup G (ok. 14,8 mln). Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosi 1,8 MWh.
  • Średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 MWh.
  • W 2023 roku, ze względu na kryzys na rynkach surowców i skokowo wzrastające ceny energii, rząd wprowadził wyjątkowe rozwiązania osłonowe dla odbiorców uprawnionych[1] (w tym dla gospodarstw domowych) i w konsekwencji za prąd płacili oni ceny „zamrożone”, a nie ceny z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE (więcej o zasadach mrożenia cen i limitach pisaliśmy tutaj).
 

[1] Art. 2 ustawy z dnia 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) oraz art. 2 ustawy z dn. 27.10.2022 o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243).

Data publikacji : 15.12.2023
Data modyfikacji : 18.12.2023

Opcje strony

do góry