Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Paliwa płynne: rozszerzenie katalogu kodów paliw ciekłych wprowadza zmiany w obowiązkach dotyczących uzyskania koncesji i wpisu do rejestru podmiotów przywożących

25 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska[1] określające wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Do kategorii benzyn silnikowych zostały zaklasyfikowane kolejne produkty:

  • alkohol etylowy w mieszankach benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10 proc., posiadający kod CN 3824 99 92 - został włączony do kategorii benzyn silnikowych, które wymagają uzyskania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję oraz obrót, w tym obrót z zagranicą (nie dotyczy to alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe);
  • alkohol etylowy w mieszankach benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10 proc., posiadający kod CN 3824 99 92 – został włączony do kategorii benzyn silnikowych, których przywóz wymaga uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Nowa regulacja zwolniła również paliwa ciekłe stanowiące biopaliwa ciekłe będące dodatkami do paliw ciekłych oraz biopaliwa ciekłe przeznaczone na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe z wymogu uzyskania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję oraz obrót, w tym obrót z zagranicą i wymogu uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Co to oznacza dla koncesjonariuszy?

W przypadku, w którym opisane wyżej zmiany skutkują powstaniem obowiązku uzyskania lub zmiany koncesji albo powstaniem obowiązku wpisu lub zmiany zakresu posiadanego wpisu do rejestru podmiotów przywożących, wówczas koncesjonariusz musi odpowiedni wniosek złożyć regulatorowi do 25 grudnia 2023 r.

Jeśli natomiast koncesjonariusz nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności z wykorzystaniem paliwa o kodzie CN 3824 99 92, nie musi wówczas podejmować żadnych kroków formalno-prawnych.

Więcej w Informacji Prezesa URE nr 67/2023.

 


[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2023 r. poz. 2455).

Data publikacji : 04.12.2023
Data modyfikacji : 04.12.2023

Opcje strony

do góry