Nawigacja

Prezes URE opublikował zasady określania wskaźnika WACC dla operatorów systemów gazowych na lata 2024-2028

Regulator opublikował metodologię określania wskaźnika uzasadnionego poziomu średnioważonego kosztu kapitału (weighted average cost of capital, WACC) dla operatorów systemów gazowych prowadzących działalność polegającą na przesyłaniu, dystrybucji, magazynowaniu, skraplaniu i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, na okres2024-2028.

Nowa metodologia daje operatorom systemów gazowych możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ustalania średnioważonego kosztu kapitału WACC:

  • w formule stałej WACC, wynoszącej 7,597 proc. w całym okresie obowiązywania metodologii;
  • w formule zmiennej WACC, w oparciu o publikowane kwartalnie wartości stopy wolnej od ryzyka.

Wyboru metody ustalania wskaźnika WACC należy dokonać do 31 stycznia 2024 r., składając odpowiednie oświadczenie, które należy przesłać na adres Urzędu lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP.

Należy pamiętać, że wybrany sposób ustalania wartości wskaźnika będzie stosowany do końca 2028 r., a po 31 stycznia 2024 r. nie będzie już możliwa zmiana metody jego ustalania.

W opracowaniu metodologii wykorzystano najnowszy raport przygotowany przez Radę Europejskich Regulatorów Energii (CEER) „Report on Regulatory Frameworks for European Energy Networks 2022, zawierający m.in przegląd modeli regulacyjnych stosowanych na rynkach energii elektrycznej i gazu w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii i w pięciu krajach członkowskich Energy Community Regulatory Board.

Pełna treść dokumentu „Metodologia określania wskaźnika kosztu kapitału zaangażowanego dla operatorów systemów gazowych na lata 2024-2028” jest dostępna na stronie internetowej URE w zakładce poświęconej założeniom do kalkulacji taryf.

Data publikacji : 01.12.2023

Opcje strony

do góry