Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii elektrycznej: Prezes URE zatwierdził Warunki Dotyczące Bilansowania opracowane przez operatora systemu przesyłowego

27 września Prezes URE wydał decyzję częściowo zatwierdzającą nowe Warunki Dotyczące Bilansowania[1] (WDB), opracowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Decyzja wejdzie w życie 14 czerwca 2024 r. Termin ten wynika z konieczności umożliwienia uczestnikom rynku dostosowania się do zatwierdzonych zmian.

Zatwierdzenie WDB to kontynuacja reformy rynku bilansującego, przewidzianej w Planie Wdrażania[2], który Polska musiała przygotować, jako państwo stosujące mechanizm zapewnienia wystarczalności mocy w postaci rynku mocy[3]. Plan identyfikuje zakłócenia regulacyjne i niedoskonałości rynku, możliwości wprowadzenia usprawnień oraz przedstawia listę planowanych reform rynkowych.

W decyzji Prezesa URE z 27 września 2023 r. wprowadzono zmiany obejmujące:

 • nową strukturę podmiotową rynku bilansującego;
 • nową strukturę obiektową rynku bilansującego;
 • nowy katalog usług bilansujących;
 • zgłoszenia danych handlowych i technicznych, w tym wprowadzenie zgłoszeń programów pracy;
 • proces planowania pracy krajowego systemu elektroenergetycznego;
 • zasady uczestniczenia w europejskiej platformie wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych oraz europejskiej platformie dla procesu kompensowania niezbilansowań;
 • rynkowe zasady pozyskiwania mocy bilansujących;
 • rozliczanie rezerwy operacyjnej;
 • zasady wyceny energii bilansującej i niezbilansowania oraz zasady rozliczeń tych energii, w tym okresy rozliczania energii bilansującej oraz niezbilansowania wynoszące 15 minut.

Najnowsza decyzja Prezes URE nie obejmuje zatwierdzenia postanowień dotyczących wyceny rezerwy operacyjnej (pkt 12 WDB). Ze względu na złożony charakter zmian i konieczność uwzględnienia przy rozpatrywaniu sprawy wszystkich okoliczności mających wpływ na sposób jej rozstrzygnięcia, postępowanie administracyjne w tej sprawie nie zostało zakończone.

***

Reforma rynku bilansującego została podzielona na dwa etapy. W pierwszym wprowadzono następujące rozwiązania:

 • umożliwienie aktywnego udziału strony popytowej (DSR) w rynku bilansującym;
 • umożliwienie aktywnego udziału jednostkom wytwórczym niepodlegającym centralnemu dysponowaniu w rynku bilansującym (tzw. jednostki nJWCD);
 • umożliwienie aktywnego udziału magazynów energii w rynku bilansującym;
 • umożliwienie aktualizacji ofert Zintegrowanego Procesu Planowania w maksymalnym możliwym zakresie do czasu zamknięcia bramki dla międzystrefowego rynku dnia bieżącego, z założeniem monitorowania uczestników rynku pod kątem potencjalnych nadużyć na rynku (wykorzystania siły rynkowej);
 • zmieniona została konwencja znaków na rynku bilansującym, dostosowanie polskiej konwencji znaków do wymagań rozporządzenia 2017/2195 (EBGL);
 • poprawione zostały zasady wyceny i rozliczeń w zakresie zarządzania ograniczeniami (redysponowanie).

Z katalogu usług usunięte zostały:

 • Interwencyjna Rezerwa Zimna - IRZ;
 • Operacyjna Rezerwa Mocy - ORM;
 • Gwarantowany Program Interwencyjny DSR - Gwarantowany IP DSR;
 • Praca Interwencyjna – PI.

Realizując drugi etap reformy rynku bilansującego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne 30 czerwca 2023 r. złożyły wniosek o zatwierdzenie projektu WDB i uchylenie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2020 r., znak: nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt, wraz z późniejszymi zmianami.

 


[1] Z wyłączeniem punktu 12 „Wycena Rezerwy Operacyjnej”.
[2] Plan Wdrażania reform rynku energii elektrycznej przyjęty - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

[3] Decyzja KE z 7 lutego 2018 r. zatwierdzająca mechanizm zdolności wytwórczych mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (rynek mocy) State aid No. SA.46100 (2017/N) - Poland - Planned Polish capacity mechanism.

Data publikacji : 28.09.2023
Data modyfikacji : 28.09.2023

Opcje strony

do góry