Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza wyniki trzeciej w tym roku aukcji kogeneracyjnej (Combined Heat and Power, CHP)

W rezultacie rozstrzygnięcia wrześniowej aukcji wsparcie otrzyma trzech wytwórców energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu: Hurtownia Kwiatów Róża Sp. z o.o., Róża Green Power Sp. z o.o. i Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W aukcji nr ACHP/3/2023, do której zgłosiło się czterech wytwórców, zadziałała reguła wymuszenia konkurencji[1]. W efekcie pierwsza oferta, której przyjęcie skutkowało przekroczeniem 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami, została zakwalifikowana jako oferta, która nie wygrała aukcji.

Maksymalna wartość premii, jaką można było rozdysponować w aukcji wynosiła blisko 7,4 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji przyznane zostało wsparcie w łącznej wysokości ponad 300 mln zł, co stanowi ok. 4,15 proc. wartości możliwej do rozdysponowania premii.

Rys.1. Wartość wsparcia dla kogeneracji oferowanego i zakontraktowanego w wyniku wrześniowej aukcji CHP

Ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią, wynosiła 29 TWh. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji premią kogeneracyjną objęto około 1,28 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 4,43 proc. energii, która mogła otrzymać wsparcie.

Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona zwycięzcom aukcji, może ulec zmianie w przypadku przyznania wytwórcom, już po jej rozstrzygnięciu, pomocy inwestycyjnej.

***

  • Pierwsza w tym roku aukcja odbyła się w marcu. W jej wyniku dwóch przedsiębiorców otrzyma wsparcie o wartości ponad 350,1 mln zł (ok. 4,5 proc. wartości możliwej do rozdysponowania w aukcji). Druga aukcja, która odbyła się w czerwcu, zakończyła się bez rozstrzygnięcia.
  • Wsparcie będzie wypłacane zwycięskim jednostkom w latach 2025-2041.
  • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.
  • Wyniki wszystkich dotychczas ogłoszonych przez Prezesa URE aukcji CHP dostępne są tutaj.
  • Zgodnie z harmonogramem aukcji CHP na ten rok przewidziana jest jeszcze jedna aukcja, w grudniu.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

[1] Zgodnie z regułą, w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości, objęta ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji, jest nie większa niż maksymalna ilość lub wartość wynikająca z ogłoszenia o aukcji, aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, aż do wyczerpania 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji.

Data publikacji : 26.09.2023
Data modyfikacji : 26.09.2023

Opcje strony

do góry