Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: nowy wzór informacji kwartalnej dotyczącej realizacji umów kupna i sprzedaży gazu za granicę

Nowelizacja Prawa energetycznego wprowadziła nowy obowiązek sprawozdawczy związany z obrotem gazem ziemnym z zagranicą. Wymóg ten został wprowadzony przez dodanie do artykułu 49c ustępu 3.

W przeciągu 30 dni od zakończenia kwartału przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą są zobowiązane do przekazania Prezesowi URE informacji o realizacji umów sprzedaży gazu ziemnego za granicę za ostatni kwartał, w tym o cenach i ilościach sprzedanego gazu ziemnego.

Oznacza to, że do składania tych informacji są obowiązani wszyscy przedsiębiorcy posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą w zakresie umożliwiającym sprzedaż gazu ziemnego za granicę.

W związku z dodaniem nowego obowiązku sprawozdawczego został zaktualizowany wzór Informacji kwartalnej zamieszczonej na stronie internetowej URE. Aktualizacja polega na dodaniu drugiej części sprawozdania obejmującej realizację umów sprzedaży gazu ziemnego za granicę oraz doprecyzowaniu niektórych pojęć w części pierwszej i objaśnieniach.

***

Ta zmiana nie ma wpływu na dotychczasowy obowiązek składania informacji o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy[1]. Tym samym przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą oraz podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału nadal muszą informować Regulatora o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za ostatni kwartał (w tym o cenach i ilościach zakupionego gazu ziemnego).

 


[1] O którym mowa w art. 49c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

Data publikacji : 22.09.2023
Data modyfikacji : 22.09.2023

Opcje strony

do góry