Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11281,Formularz-umozliwiajacy-zgloszenie-budowy-linii-bezposredniej-juz-dostepny.html
16.06.2024, 19:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Formularz umożliwiający zgłoszenie budowy linii bezpośredniej już dostępny!

7 września 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, które pozwolą na uruchamianie tzw. linii bezpośrednich bez konieczności uzyskiwania w tym celu zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w formie decyzji administracyjnej. Teraz wystarczy tylko wpisanie linii bezpośredniej do wykazu, który będzie prowadzony przez Regulatora na podstawie trafiających do Prezesa URE zgłoszeń[1]. Na stronie internetowej URE dostępny jest już wzór formularza zgłoszeniowego.

Linia bezpośrednia pozwala na łączenie wytwórców energii elektrycznej oraz jej konsumentów z pominięciem publicznej sieci dystrybucyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców przemysłowych, co z kolei, poprzez obniżenie kosztów energii, powinno pozytywnie wpłynąć na ich konkurencyjność.


Jak będzie wyglądała procedura wpisu linii do wykazu?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo energetyczne podmiot ubiegający się o budowę linii bezpośredniej lub posiadający do niej tytuł prawny będzie składał Prezesowi URE zgłoszenie o zamiarze wybudowania linii bezpośredniej[2]. Prezes URE dokona wpisu linii bezpośredniej do wykazu linii bezpośrednich, w terminie 45 dni od dnia złożenia poprawnego zgłoszenia po uprzednim stwierdzeniu:

  • poprawności informacji zawartych w zgłoszeniu,
  • poprawności schematu elektrycznego linii,
  • braku uzasadnionych wątpliwości - na podstawie przedłożonej ekspertyzy - co do negatywnego wpływu linii bezpośredniej lub urządzeń, instalacji lub sieci do niej przyłączonych na system elektroenergetyczny.

Niezwłocznie po wpisaniu linii bezpośredniej do wykazu linii bezpośrednich Prezes URE będzie wydawał zaświadczenie o wpisaniu linii bezpośredniej do tego wykazu[3]. Regulator będzie również prowadził i publikował w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz linii bezpośrednich[4].


Formularz zgłoszenia budowy linii bezpośredniej

Aby ułatwić procedurę zgłaszania zamiaru budowy linii bezpośredniej lub dalszego korzystania z linii bezpośredniej[5], Urząd Regulacji Energetyki opracował wzór formularza zgłoszeniowego, który zawiera wytyczne dotyczące wszystkich danych i wymogów formalnych niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia linii. Formularz wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej URE.

Zgłoszenie wraz z wymaganą dokumentacją należy przesyłać do Urzędu Regulacji Energetyki na adres: ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa, bądź w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

***

Wprowadzenie możliwości tworzenia linii bezpośrednich jest realizacją jednego z głównych postulatów dyrektywy Unii Europejskiej 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.[6] Nowe rozwiązania przyjęte w nowelizowanej ustawie umożliwią powstawanie połączeń tego typu.

 


[1] Art. 7aa ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 23 sierpnia 2023 r. poz. 1681).
[2] Ust. 10 art. 7aa ww. ustawy.
[3] Ust. 13 i 14 art. 7aa ww. ustawy.
[4] Ust. 9 art. 7aa ww. ustawy.
[5] Konieczność złożenia zgłoszenia dotyczącego dalszego korzystania z linii bezpośredniej będzie zachodziła w przypadku zmian dotyczących linii bezpośredniej już wpisanej do wykazu (art. 7aa ust. 26 czy ust. 10).
[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz  zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2018, str. 125).

Data publikacji : 15.09.2023
Data modyfikacji : 15.09.2023

Opcje strony