Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11194,Uwaga-przedsiebiorcy-W-zwiazku-z-odwolaniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego-zmien.html
16.06.2024, 20:57

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga przedsiębiorcy! W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego zmieniają się procedury administracyjne oraz terminy

Powracamy do przedcovidowego trybu działania

W związku z pandemią COVID-19 od 2020 roku cała gospodarka, a także administracja publiczna, działała w wyjątkowych warunkach. Aby ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w tak trudnym i wyjątkowym czasie, ustawodawca wprowadził szereg zmian i derogacji dotyczących m.in. procedur i terminów, które obowiązywały przedsiębiorców[1].

1 lipca 2023 r. w naszym kraju przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego[2]. W związku z jego odwołaniem administracja wraca do standardowego, przedpandemicznego trybu prowadzenia spraw. Zmiana ta oznacza także sukcesywny powrót do wcześniej obowiązujących terminów i obowiązków przedsiębiorstw na rynkach energii i paliw.

Co i jak zatem się zmieni - czyli o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy

Postępowania administracyjne

 • Powracamy do zasady czynnego udziału stron w postępowaniach[3]; akta spraw i dokumenty nie będą udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej[4];
 • nie będzie już możliwe zdalne uczestnictwo w czynnościach w toku postępowania wymagającego osobistego stawiennictwa;.

Kontakt z Urzędem:

 • Od 14 lipca powracamy do tradycyjnej poczty[5]
 • Oznacza to, że od 14 lipca dokumenty należy przesyłać do Urzędu za pośrednictwem:
  • operatora pocztowego;
  • Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /URE/SkrytkaESP

Koncesjonowanie

 • Termin na uzupełnienie wniosku o udzielenie koncesji[6] wskaże Prezes URE i będzie on wynosił minimum 21 dni[7], a nie jak w pandemii minimum 60 dni[8].
 • W sprawach wszczętych i nie zakończonych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, termin na udzielenie odpowiedzi został automatycznie przedłużony do 60 dni po dniu odwołania tego stanu[9].
 • Oznacza to, w sprawach o udzielenie lub zmianę koncesji, w których Prezes URE wystosował wezwanie w trybie art. 35 ust. 2a ustawy Prawo energetyczne i na które to wezwanie nie uzyskał odpowiedzi do 1 lipca br., będzie obowiązany oczekiwać na odpowiedź przedsiębiorcy przez 60 dni, a po upływie tego terminu  - w przypadku braku udzielenia kompletnej odpowiedzi na wezwanie - Prezes URE będzie mógł pozostawić wniosek bez rozpoznania, tj. zgodnie z rygorem określonym w art. 35 ust. 2b ustawy Prawo energetyczne.
 • Zatem od 1 lipca 2023 r. w wezwaniach regulatora kierowanych do przedsiębiorców w trybie art. 35 ust. 2a ustawy Prawo energetyczne nie jest już stosowane przedłużenie, czy też zawieszenie biegu terminu wynikające z tzw. ustawy covidowej, co oznacza, że przedsiębiorcy są obowiązani udzielić odpowiedzi na dane wezwanie w terminie w nim wskazanym pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Powyższe ma zastosowanie również do promes koncesji oraz ich zmian.

Rynek paliw ciekłych

 • Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy: sprawozdań kwartalnych[10] nie będzie można już składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (co do 1 lipca br. umożliwiał art. 15zzzzv ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19).
 • Sprawozdania te powinny trafiać do Urzędu za pośrednictwem poczty tradycyjnej, Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:  /URE/SkrytkaESP lub przez portal biznes.gov.pl.
 • Przedsiębiorstwa paliwowe składające sprawozdania oraz informacje, o których mowa w następujących przepisach Prawa energetycznego:
  • art. 4 ba ust 4 (miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych);
  • sprawozdanie z art. 43d ust. 1 o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych oraz ich przeznaczeniu (sprawozdanie za czerwiec należy złożyć do 20 lipca 2023 r.); 
  • sprawozdanie z art. 43e ust. 1 - informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (informacja powinna zostać przesłana w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia lub trwałego zaprzestania eksploatacji infrastruktury); 
  • - od 1 lipca 2023 r. składają je za pośrednictwem Platformy Paliwowej.

Odnawialne źródła energii

 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii przyjęto procedurę, która umożliwiała składanie wytwórcom wniosków o wydanie gwarancji pochodzenia oraz świadectw pochodzenia w drodze elektronicznej, którą dokładnie opisaliśmy tutaj.
 • W związku z odwołaniem stanu zagrożenia, Urząd rekomenduje stosowanie następującej procedury przy potwierdzaniu i przekazywaniu wniosków o wydanie świadectw i gwarancji pochodzenia:
 1. Wytwórca energii elektrycznej w instalacji OZE składa do operatora systemu elektroenergetycznego (OSD) wniosek o wydanie świadectwa/gwarancji pochodzenia w formie pisemnej.
 2. Operator potwierdza, w formie pisemnej, ww. wniosek wytwórcy, w tym datę jego złożenia oraz wolumen energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci.
 3. OSD przesyła drogą pocztową potwierdzony wniosek do URE.
 • Składanie wniosków w inny niż przedstawiony powyżej sposób może mieć wpływ na wydłużenie procesu wydawania świadectwa/gwarancji pochodzenia.

Świadectwa kwalifikacji i komisje kwalifikacyjne

 • Zgodnie z art. art. 31x ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji[11], które traciły ważność po 1 marca 2020 r., został wydłużony do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (tj. licząc od 2 lipca 2023 r.).
 • Osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne, które utraciły ważność po 1 marca 2020 r., a także ich pracodawcy, powinni odpowiednio wcześniej zadbać o przedłużenie ważności uprawnień zgłaszając się do wybranej komisji kwalifikacyjnej. Aktualny wykaz działających komisji kwalifikacyjnych publikowany jest na stronie internetowej Urzędu.

[1] Wprowadzono je ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).
[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  (Dz. U. poz.1118).
[3] Organ administracji publicznej nie może teraz odstąpić od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, chyba że zachodzą przesłanki wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego albo w przepisach szczególnych.
[4] Uregulowane wcześniej w art. 15zzzzzn ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.
[5] Art. 15zzzzo ustawy o przeciwdziałaniu COVID – 19.
[6] W przypadku gdy wniosek o udzielenie koncesji lub jej zmianę nie zawiera wszystkich wymaganych ustawą informacji lub dokumentów, poświadczających, że wnioskodawca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej, Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
[7] Art. 35 ust. 2a ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).
[8] Art. 15zzzzt ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID – 19.
[9] Art. 15zzzzt ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID – 19.
[10] O których mowa w art. 30b ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2022 r. poz. 403 ze zm.).
[11] O których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

 

Data publikacji : 10.07.2023
Data modyfikacji : 11.07.2023

Opcje strony