Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek paliw ciekłych: aktualizacja Informatora dla organów kontrolnych

W związku z uruchomieniem od 1 lipca systemu elektronicznej sprawozdawczości dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem paliwami, tzw. Platformy Paliwowej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaktualizował Informator Kontroli dla organów prowadzących kontrole podmiotów działających na rynku paliw ciekłych.

Eliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku paliw ciekłych wymaga stałego monitorowania działalności jego uczestników. W procesie skutecznego egzekwowania prawidłowego wykonywania przez przedsiębiorców działalności koncesjonowanej sprawdza się, czy było ono zgodne nie tylko z warunkami udzielonej koncesji, ale także z przepisami różnych gałęzi prawa. Z tego powodu w proces kontrolny zaangażowanych jest wiele organów[1].

W Polsce kontrole przedsiębiorstw paliwowych mogą prowadzić w szczególności: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, a także Policja, Prokuratura, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna i Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Przygotowywany i publikowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Informator Kontroli[2] stanowi kompendium wiedzy dla organów kontrolujących rynek paliw płynnych, w którym zawarto szczegółowe informacje na temat ich zadań w tym zakresie. Celem publikacji jest wspieranie ich w prawidłowym wykonywaniu obowiązków oraz zapewnienie sprawnego obiegu informacji pomiędzy organami kontrolnymi a URE.

Zwyczajowo nowa wersja informatora była publikowana pod koniec danego roku kalendarzowego. Jednak w związku z rozpoczęciem działalności prowadzonego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych systemu elektronicznej sprawozdawczości dla rynku paliw ciekłych, znanego jako Platforma Paliwowa, Prezes URE podjął decyzje o przygotowaniu dodatkowej aktualizacji związanej z tym wydarzeniem. Informator jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.

***

  • Liczba przedsiębiorstw posiadających koncesje paliwowe w Polsce wynosi ponad 5,5 tysiąca[3].
  • W całym kraju funkcjonuje ponad 9 tysięcy powszechnie dostępnych stacji paliw ciekłych, sprzedających co najmniej jeden gatunek paliw[4].
  • W przypadku stwierdzenia działania podmiotu niezgodnie z warunkami koncesji i przepisami prawa, Prezes URE może wymierzyć karę pieniężną lub nawet cofnąć koncesję, co oznacza wyeliminowanie z rynku przedsiębiorców, którzy dopuścili się rażących nieprawidłowości w trakcie prowadzenia działalności.
 

[1] Wykaz podmiotów obowiązanych do prowadzenia działalności kontrolnej zawarty został w art. 23r ust. 3 z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, ze zm.).
[2] Informator Kontroli jest opracowywany na podstawie art. 23s ust. Prawo energetyczne.
[3] Dane URE na koniec 2022 r.
[4] Dane URE na koniec 2022 r.

Data publikacji : 30.06.2023
Data modyfikacji : 06.07.2023

Opcje strony

do góry