Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11164,Rynek-OZE-do-31-sierpnia-odbiorcy-przemyslowi-maja-obowiazek-zlozenia-Prezesowi-.html
2024-03-04, 12:53

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek OZE: do 31 sierpnia odbiorcy przemysłowi mają obowiązek złożenia Prezesowi URE informacji i oświadczenia

URE przypomina odbiorcom przemysłowym, którzy złożyli stosowne oświadczenia[1] i zostali wpisani do prowadzonego przez regulatora wykazu na rok 2022, że 31 sierpnia 2023 r. mija termin na złożenie Prezesowi URE oświadczenia oraz informacji[2] o:

  • ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku umarzania świadectw pochodzenia,
  • spełnianiu określonych warunków[3] stosowanych przy obowiązku umarzania świadectw pochodzenia oraz obliczaniu opłat OZE i kogeneracyjnej,
  • wykonaniu obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej[4] – w przypadku odbiorców przemysłowych zużywających rocznie ponad 100 GWh energii elektrycznej.

Szczegółowe informacje  wraz ze wzorem formularza znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 32/2023 dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Obowiązek złożenia takiego oświadczenia wynika wprost z przepisów ustawy OZE i dotyczy poprzedniego roku kalendarzowego, w którym dany odbiorca był umieszczony w wykazie odbiorców przemysłowych publikowanym przez URE.

Prezes URE, weryfikując złożone oświadczenia, kontroluje prawidłowość skorzystania z uprawnień przysługującym odbiorcom przemysłowym.

Warto bezwzględnie pamiętać o dopełnieniu tego obowiązku, gdyż niezłożenie oświadczenia skutkuje wykreśleniem z wykazu odbiorców przemysłowych (z zakazem ponownego wpisu przez okres 5 lat).

Informacje i oświadczenia w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
z dopiskiem: „Departament Źródeł Odnawialnych”

lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu, oraz przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: odbiorcaprzemyslowyoze@ure.gov.pl.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Źródeł Odnawialnych pod numerami tel.:

22 487-56-48,
22 487-56-16,
22 487-54-88,
22 487-57-73.

***

Odbiorcy przemysłowi - to odbiorcy końcowi, których przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność wymieniona w ustawie o odnawialnych źródłach energii[5] oraz dla których współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3 proc.

 

[1] O których mowa w art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawa OZE”.
[2] O których mowa w art. 54 ustawy OZE.
[3] O których mowa w art. 53 ust. 1 oraz art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 2022 r. poz. 553).
[4] O którym mowa w art. 52 ust. 1. ustawy OZE.
[5] Art. 52 ust. 6 ustawy OZE.

Data publikacji : 26.06.2023
Data modyfikacji : 06.07.2023

Opcje strony