Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11037,Rynek-gazu-Prezes-URE-zatwierdzil-zmiane-Instrukcji-Ruchu-i-Eksploatacji-Sieci-P.html
12.07.2024, 14:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: Prezes URE zatwierdził zmianę Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Zmiana wejdzie w życie z dniem 1 maja br. i dotyczy zapisów regulujących świadczenie usługi sprężania paliwa gazowego.

Zatwierdzona przez Prezesa URE zmiana IRiESP jest efektem wyodrębnienia tej usługi w taryfie operatora systemu przesyłowego (OSP) na 2023 rok jako usługi nieprzesyłowej, a zatem rozliczanej odrębnie od usług przesyłowych i ma na celu uregulowanie formalnych aspektów związanych ze świadczeniem usługi sprężania paliwa gazowego.

Zgodnie z nową regulacją Instrukcji Ruchu, zakres usługi sprężania gazu i zasady jej świadczenia będą określone w umowie zawieranej przez operatora z poszczególnymi użytkownikami sieci, chcącymi korzystać z tej usługi. W umowie strony uzgodnią m.in.:

  • parametry dotyczące sprężania paliwa gazowego,
  • sposób określenia ilości paliwa gazowego zużytego do napędu sprężarek w tłoczni,
  • zasady udostępniania danych pomiarowo-rozliczeniowych,
  • zasady rozliczenia usługi sprężania paliwa gazowego,
  • zasady planowania prac na tłoczniach wykorzystywanych do świadczenia usługi sprężania,
  • sposób wymiany informacji o planowanych inwestycjach mających wpływ na warunki świadczenia usługi sprężania,

GAZ- SYSTEM będzie świadczyć usługę sprężania paliwa gazowego w fizycznych punktach wejścia na połączeniach z krajowymi złożami paliwa gazowego, w miarę możliwości technicznych systemu przesyłowego.

 

Data publikacji : 17.04.2023
Data modyfikacji : 17.04.2023

Opcje strony