Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11034,Rynek-gazu-15-maja-uplywa-termin-sprawozdawczy-przedsiebiorcom-zobowiazanym-do-u.html
12.07.2024, 14:36

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: 15 maja upływa termin sprawozdawczy przedsiębiorcom zobowiązanym do utrzymania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w nadchodzącym roku gazowym 2023-2024

Przedsiębiorstwa energetyczne[1] wykonujące działalność gospodarczą w zakresie:

  • obrotu gazem ziemnym z zagranicą,
  • przywozu gazu ziemnego

i które od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.[2] dokonały przywozu gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do 30 kwietnia br. mają obowiązek ustalić wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na podstawie ilości gazu[3] ziemnego przywiezionego do Polski w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca br.

Ustalona w ten sposób wielkość zapasów będzie punktem wyjścia do wyliczenia wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, ustalonych na okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. Do 15 maja 2023 r. przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa wcześniej, obowiązane są przedłożyć Prezesowi URE informacje w zakresie planowanych zapasów, w celu ich weryfikacji.

15 maja jest terminem nieprzekraczalnym, a za jego niedotrzymanie grozi przedsiębiorcom kara pieniężna[4].

Do informacji o wielkości zapasów obowiązkowych należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji. Opłatę wnosi się bezgotówkowo na rachunek właściwego organu podatkowego, którym jest Prezydent m. st. Warszawy (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070).

 

[1] Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1537 ze zm.).

[2] W świetle postanowień art. 25 ust. 2 ustawy o zapasach.

[3 Ilość gazu przywiezionego ustala się jako różnicę między wielkością przywozu i wywozu w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. (art. 25. ust. 9 ustawy o zapasach).

[4] Ustalana zgodnie z art. 63 ustawy o zapasach.

Data publikacji : 14.04.2023

Opcje strony