Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11030,Prezes-URE-przypomina-o-wymaganiach-formalnych-dotyczacych-wnioskow-o-wydanie-wa.html
2023-12-07, 21:22

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przypomina o wymaganiach formalnych dotyczących wniosków o wydanie warunków przyłączenia dla instalacji odnawialnych źródeł energii

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, podmiot ubiegający się o wydanie warunków przyłączenia instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej ma obowiązek przedłożenia odpowiednich dokumentów, które potwierdzają dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją.

Dokumentami tymi mogą być:

  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

lub

  • decyzja o warunkach zabudowy.

Przedłożenie wymienionych wyżej dokumentów jest również konieczne w przypadku, gdy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi postępowania sporne związane z odmową wydania warunków przyłączenia do sieci.

Mając na uwadze wątpliwości pojawiające się zarówno ze strony wnioskodawców ubiegających się o przyłączenie, jak i ze strony sieciowych przedsiębiorstw energetycznych, regulator przygotował wyjaśnienia dotyczące stanu prawnego w tej kwestii. W Informacji nr 8/2023 Prezes URE prezentuje stanowisko organu dotyczące uwzględniania – na potrzeby rozstrzygania sprawach spornych - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Data publikacji : 12.04.2023

Opcje strony