Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Urząd Regulacji Energetyki publikuje zestawienia średnich cen sprzedaży energii elektrycznej w 2022 r.

Do końca marca każdego roku regulator publikuje średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym: za IV kwartał poprzedniego roku, za cały poprzedni rok oraz średnie ceny dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

W 2022 r. średnia roczna cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 523,71 zł/MWh. W porównaniu z rokiem 2021 oznacza to prawie dwukrotny wzrost.

Wykres 1. Średnia roczna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w latach 2016-2022 wyrażona w zł/MWh

Źródło: dane URE.

Średnia cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w ostatnim kwartale 2022 roku była wyższa niż średnia dla całego roku i wyniosła 586,79 zł/MWh.

Wykres 2. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w Q4 w latach 2016-2022 wyrażona w zł/MWh

Źródło: dane URE.

W 2022 r. średnia cena energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniosła 0,7297 zł/kWh i była o 22 proc. wyższa niż w roku 2021.

Wykres 3. Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym w latach 2016-2022 uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej [zł/kWh]

Źródło: dane URE.

***

  • Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[1] oraz na giełdę energii). W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na techniczny charakter tego rynku).
  • Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględnia opłatę za usługę dystrybucji, która obliczana jest na podstawie cen z umów kompleksowych zawartych w danym roku.
  • Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki.
  • Średnie ceny za 2022 rok zostały opublikowane w Informacjach Prezesa URE nr 19/2023, 20/2023 oraz 21/2023 .
 

[1] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

Data publikacji : 31.03.2023
Data modyfikacji : 31.03.2023

Opcje strony

do góry