Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza wyniki pierwszej w tym roku aukcji kogeneracyjnej (Combined Heat and Power, CHP)

W rezultacie rozstrzygnięcia marcowej aukcji wsparcie otrzyma dwóch wytwórców: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Braniewie oraz Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach.

Do aukcji zgłosiło się trzech wytwórców. W aukcji zadziałała reguła wymuszenia konkurencji[1], która spowodowała, że pierwsza oferta, której przyjęcie skutkowało przekroczeniem 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami, została zakwalifikowana jako oferta, która nie wygrała aukcji.

Maksymalna wartość premii, jaką można było rozdysponować w aukcji wynosiła 7,7 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji przyznane zostało wsparcie w łącznej wysokości blisko 350,2 mln zł, co stanowi ok. 4,5 proc. wartości możliwej do rozdysponowania premii.

Rys.1. Wartość wsparcia dla kogeneracji oferowanego i zakontraktowanego w wyniku marcowej aukcji CHP.

 

Ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią, wynosiła 30 TWh. W wyniku aukcji premią kogeneracyjną objęto ok. 1,3 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 4,3 proc. energii, która mogła otrzymać wsparcie w tej aukcji.

Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona zwycięzcom aukcji, może ulec zmianie w przypadku przyznania wytwórcom, już po jej rozstrzygnięciu, pomocy inwestycyjnej.

***

  • Wsparcie będzie wypłacane zwycięskim jednostkom w latach 2024 – 2040.
  • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
  • Wyniki wszystkich dotychczas ogłoszonych przez Prezesa URE aukcji CHP dostępne są tutaj.
  • Zgodnie z harmonogramem aukcji CHP na ten rok przewidziane są jeszcze trzy aukcje.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
 

[1] Zgodnie z regułą, w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości, objęta ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji, jest nie większa niż maksymalna ilość lub wartość wynikająca z ogłoszenia o aukcji, aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, aż do wyczerpania 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji.

Data publikacji : 08.03.2023
Data modyfikacji : 20.03.2023

Opcje strony

do góry