Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10812,Produkcja-ciepla-i-energii-elektrycznej-Prezes-URE-oglasza-pierwsza-z-czterech-z.html
26.05.2024, 13:06

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej: Prezes URE ogłasza pierwszą z czterech zaplanowanych na ten rok aukcji na premię CHP (Combined Heat and Power)

Sesja aukcji dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji odbędzie się w dniach od 1 do 3 marca br.

W pierwszej w tym roku aukcji do rozdysponowania przeznaczono wsparcie w łącznej wysokości nieco ponad 7,7 mld zł. Premią może zostać objęta sprzedaż blisko 30 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokość premii oraz ilość energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży uwzględnia zarówno wartości określone na rok 2023 w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, jak również  niewykorzystaną ilość [MWh] oraz wartość [zł] z aukcji przeprowadzonych w 2022 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska[1], cena referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym wynosi 390,83 zł/MWh i jest prawie o 70 zł wyższa niż w ubiegłym roku.

Rys. 1. Wykres przedstawia cenę referencyjną dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji opalanych paliwem gazowym na lata 2020 -2023


Źródło: Opracowanie własne URE w oparciu o ceny referencyjne zawarte w dotychczasowych i aktualnym Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Sesja aukcji nr ACHP/1/2023 potrwa trzy dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 1 marca o godz. 8:15, a zamknięcie 3 marca o 16:15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez Ministra Energii w listopadzie 2019 roku, aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty w aukcji należy przygotować korzystając z formularza oferty opublikowanego na stronie URE w zakładce Kogeneracja/Aukcje CHP/Ogłoszenia i wyniki.

Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej Urząd zamieścił również formularze ofert wraz z poradnikiem, który zawiera istotne dla uczestników aukcji informacje jak prawidłowo wypełnić ofertę. Ponadto, każdy projekt oferty – przed jej oficjalnym złożeniem w ramach sesji aukcji – może zostać zweryfikowany przez eksperta URE pod kątem formalnym (poza oferowaną wysokością stawki premii kogeneracyjnej), dzięki czemu w żadnej z dotychczasowych aukcji nie wystąpił przypadek odrzucenia oferty z powodu jej błędnego przygotowania.

Każdy z inwestorów może złożyć w aukcji więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi w serwisie internetowym URE niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

***

  • Podmioty zainteresowane udziałem w aukcji, w przypadku dodatkowych pytań mogą przesyłać je drogą mailową na adres chp@ure.gov.pl lub skontaktować się z Urzędem telefonicznie pod numerami telefonów: +48 22 487 57 38; +48 22 487 54 89; +48 22 487 57 74.
  • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
  • Prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał. Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2022 r. harmonogramem aukcji CHP na ten rok przewidziane zostały jeszcze trzy aukcje: w czerwcu, we wrześniu i w grudniu.

 


[1] W sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023 z dnia 24 października 2022 r. (poz. 2208).

Data publikacji : 12.01.2023
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony