Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek paliw ciekłych: jak skutecznie kontrolować działalność gospodarczą, aby wyeliminować nieprawidłowości na rynku paliw?

Prezes URE zaktualizował informator dla organów przeprowadzających kontrole na rynku paliw ciekłych.

Eliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku paliw ciekłych wymaga stałego monitorowania działalności uczestników tego sektora. W procesie skutecznego egzekwowania prawidłowego wykonywania przez przedsiębiorców działalności koncesjonowanej sprawdza się nie tylko czy było ono zgodne z warunkami udzielonej koncesji, ale także z przepisami różnych gałęzi prawa. Zatem zaangażowanych jest w to wiele organów kontrolnych1. Kontrole przedsiębiorstw paliwowych mogą prowadzić w szczególności: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, a także Policja, Prokuratura, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna i Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Skuteczność kontroli dzięki współpracy organów kontrolnych

Zaangażowanie tak wielu organów sprawia, że potrzebne jest zapewnienie efektywnej współpracy i właściwego obiegu informacji. Proces ten przebiega dwutorowo: z jednej strony od organów publicznych (instytucji i służb) wpływają do URE pytania dotyczące funkcjonowania rynku paliw ciekłych, jak i prośby o informacje dotyczące poszczególnych przedsiębiorców posiadających koncesję. Natomiast z drugiej strony, organy administracji i służby informują Regulatora o ujawnionych nieprawidłowościach w działalności przedsiębiorców posiadających koncesje. W takich sytuacjach Regulator podejmuje adekwatne działania: może nałożyć karę pieniężną, cofnąć koncesję lub ograniczyć jej zakres.

Informator kontroli – kompendium wspierające organy kontrolne we właściwej realizacji postępowań

Prawidłowemu obiegowi informacji oraz wsparciu organów kontrolnych we właściwej realizacji postępowań kontrolnych służy przygotowywany i corocznie aktualizowany przez URE informator kontroli2. W tym kompendium znajdują się wszystkie ważne informacje, wymagania i zadania, jakie - zgodnie z przepisami prawa - mają zostać wykonane przez organy kontrolne3 podczas kontroli podmiotów koncesjonowanych. Zaktualizowany informator kontroli znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

***

  • Liczba przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje paliwowe wynosi prawie 5,6 tysiąca.4
  • Na terenie kraju funkcjonuje ponad 9 tysięcy powszechnie dostępnych stacji paliw ciekłych, sprzedających co najmniej jeden gatunek paliw.
  • W przypadku stwierdzenia działania podmiotu niezgodnie z warunkami koncesji i przepisami prawa, Prezes URE może wymierzyć karę pieniężną lub nawet cofnąć koncesję, co oznacza wyeliminowanie z rynku przedsiębiorców, którzy dopuścili się rażących nieprawidłowości w trakcie prowadzenia działalności.
  • Realizacja przez Prezesa URE obowiązków kontrolnych i informacyjnych doprowadziła do wyeliminowania z koncesjonowanego rynku paliw ciekłych przedsiębiorców, którzy w sposób ewidentny nie spełniali przypisanych temu rynkowi wymogów, a przez to również nie dawali rękojmi prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej.

1 Wykaz podmiotów obowiązanych do prowadzenia działalności kontrolnej zawarty został w art. 23r ust. 3 z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, ze zm.).
Art. 23s ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.
3 O których mowa w art. 23r ustawy – Prawo energetyczne.
4 Dane URE na koniec 2021 roku.

 

 

 
Data publikacji : 27.12.2022
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry