Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie dla kogeneracji: Prezes URE ogłasza harmonogram aukcji na premię kogeneracyjną w 2023 roku

W przyszłym roku odbędą się cztery takie aukcje.

Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Combined Heat and Power, CHP) na 2023 rok[1]. Aukcje będą przeprowadzane raz na kwartał, a pierwsza z nich odbędzie się już w marcu. Pozostałe trzy: w czerwcu, wrześniu i grudniu, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.

Ogłoszenie harmonogramu aukcji nie jest równoznaczne z ogłoszeniem aukcji.

Nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem każdej z przewidzianych w powyższym harmonogramie aukcji, Prezes URE formalnie ją ogłosi[2] m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej URE. W ogłoszeniu podane zostaną: dokładny termin przeprowadzenia aukcji oraz maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, której sprzedaż może zostać objęta wsparciem  w postaci premii kogeneracyjnej.

Aby dotrzeć z informacją do jak najszerszego grona potencjalnie zainteresowanych podmiotów, Urząd zamieszcza ogłoszenia o aukcjach także w aktualnościach w serwisie www.ure.gov.pl oraz w mediach społecznościowych.

Jak będą przebiegały aukcje

Aukcje przeprowadzane są w formie pisemnej, w postaci papierowej, dlatego należy przygotować ofertę i dostarczyć ją w zamkniętej kopercie do siedziby Urzędu, we wskazanym w ogłoszeniu terminie. Na stronie internetowej URE dostępne są do pobrania aktualne formularze ofert.

Każdy z wytwórców może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. W przypadku złożenia co najmniej 3 ważnych ofert, aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji. W przypadku kiedy ilość energii elektrycznej albo wartość premii objęta złożonymi ofertami będą mniejsze niż wynikające z ogłoszenia o aukcji, wygrają ją uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, aż do wyczerpania 80% ilości energii elektrycznej wynikającej ze złożonych ofert (tzw. reguła wymuszenia konkurencji).

Informacje o wynikach aukcji, podobnie jak ogłoszenia o aukcjach, URE opublikuje na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez URE poradnikiem dla przedsiębiorców – jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji CHP.

***

  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Również w 2022 roku odbyły się cztery aukcje CHP. O ich wynikach informowaliśmy niezwłocznie po ich rozstrzygnięciu: w marcu , w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu.

[1] Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553).

[2] Tamże, art. 20 ust. 1.

 

 

Data publikacji : 23.12.2022
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry