Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10717,Jak-beda-wygladaly-nasze-rachunki-za-gaz-w-2023-roku.html
18.04.2024, 17:00

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak będą wyglądały nasze rachunki za gaz w 2023 roku?

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa przez Polską Spółkę Gazownictwa.

17 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy największych przedsiębiorstw sektora gazowego tj. sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz operatora systemu dystrybucyjnego - Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). W przypadku sprzedawcy gazu (PGNiG OD) taryfa ta będzie obowiązywała do 31 marca 2023 r.[1]

Szczególne rozwiązania chroniące odbiorców w 2023 roku

Ze względu na trwającą od ponad roku wyjątkową sytuację na europejskim i krajowym rynku gazu, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które w 2023 r. mają chronić odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej[2] przed szokiem cenowym spowodowanym bezprecedensowym poziomem cen gazu ziemnego[3]. W związku z tym, cena gazu dla odbiorców uprawnionych zamrożona została na poziomie z 2022 roku, tj. 200,17 zł/MWh[4]. W rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożono także stawki opłat dystrybucyjnych na poziomie z ostatniej taryfy dla usług dystrybucji stosowanej w 2022 r.

Wprowadzenie przepisów mrożących ceny nie oznacza jednak braku konieczności prowadzenia przez regulatora postępowań taryfowych. Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy na 2023 r., kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym.

Jak zmieniają się ceny i stawki opłat w zatwierdzonych taryfach?

Już od 2021 r. obserwujemy znaczny wzrost cen gazu ziemnego w całej Europie. Dla przedsiębiorstw zajmujących się jego sprzedażą na rynku detalicznym przekłada się to na wzrost kosztów pozyskania błękitnego paliwa, co oznacza wzrost cen gazu po jakich oferowany jest odbiorcom. Właśnie utrzymujący się wysoki poziom cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi podstawowe źródło pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD, w największym stopniu przekłada się na wzrost cen w taryfie. Tym samym, cena paliwa gazowego w zatwierdzonej na 2023 r. taryfie przedsiębiorstwa PGNiG OD, przykładowo dla grup taryfowych W1-W4, wynosi 649,92 zł/MWh.

Wzrost cen paliw gazowych w zatwierdzonej taryfie PGNiG OD nie przekłada się jednak na wysokość rachunków za gaz w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej, ale stanowi podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym, ze względu na sprzedaż paliw gazowych po cenie niższej niż koszt ich zakupu.

Natomiast w przypadku Polskiej Spółki Gazownictwa, odpowiadającej za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części naszego kraju, wzrost stawek został uzasadniony:

  • spadkiem wolumenu dystrybuowanego paliwa,
  • wzrostem inflacji,
  • wzrostem kosztów pozyskania energii elektrycznej i paliw gazowych,
  • wzrostem kosztów usług obcych.

Poziom zatwierdzonych 17 grudnia br. przez Prezesa URE stawek opłat dystrybucyjnych oznacza średni wzrost płatności za usługi dystrybucji o ok. 21 proc. w stosunku do grudnia roku 2022 r., przy czym wzrost ten będzie dotyczył odbiorców innych niż odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz odbiorcy realizujący ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Decyzje Prezesa URE wraz z treścią zatwierdzonych taryf dostępne są na stronie internetowej URE.

***

  • Ceny zatwierdzane i podawane przez Regulatora są cenami netto.
  • Na całkowity rachunek za gaz płacony przez odbiorców w gospodarstwach domowych składają się: opłaty za paliwo gazowe, opłaty abonamentowe (które są zawarte w taryfie sprzedawcy paliwa gazowego - np. PGNiG OD) oraz opłaty za usługę dystrybucji paliw gazowych (transportu) na podstawie stawek opłat z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego (np. PSG).
  • W Polsce sprzedaż gazu do odbiorców końcowych i realizacja usług dystrybucji paliw gazowych zdominowana jest przez podmioty z grupy kapitałowej PKN Orlen. Udział PGNiG w sprzedaży gazu w 2021 r. wyniósł prawie 89 proc.
  • Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla odbiorców używających gazu na potrzeby gospodarstw domowych i odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej), jak i usługi jego dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców).
  • Większość odbiorców w gospodarstwach domowych obsługiwanych przez PGNiG OD opłaty za dystrybucję ponosi najczęściej - ze względu na skalę działania firmy - według taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, taryfy na sprzedaż gazu odbiorcom w gospodarstwach domowych oraz odbiorcom realizującym ważne zadania użyteczności publicznej, Regulator będzie zatwierdzał po raz ostatni na 2027 rok.


[1] W związku z uzasadnieniem przedstawionym przez Spółkę, jakim jest niepewność na rynku gazu, w tym brak odpowiednich instrumentów na Towarowej Giełdzie Energii do zabezpieczenia dostaw paliwa gazowego w pozostałej części roku, Regulator przychylił się do wniosku Spółki o zastosowanie kwartalnego okresu stosowania zatwierdzonej taryfy.
[2] Pełen katalog odbiorców uprawnionych do rozliczania na podstawie taryf zawiera art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).
[3] 15 grudnia br. Parlament RP zakończył prace nad ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, która następnie została przekazana Prezydentowi RP.
[4] Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, cena maksymalna paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych nie zawierają podatku VAT oraz podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236).

Data publikacji : 17.12.2022
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony