Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza wyniki ostatniej tegorocznej aukcji kogeneracyjnej (Combined Heat and Power, CHP)

Grudniową aukcję wygrały dwie oferty: PGNiG Termiki i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

Aukcja ACHP/4/2022 została przeprowadzona w dniach 12 - 14 grudnia br. Łączna wartość wsparcia, jaką można było rozdysponować w aukcji wynosiła nieco ponad 4,2 mld zł. Natomiast ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta wsparciem, wynosiła 23,5 TWh. W aukcji zadziałała reguła wymuszenia konkurencji[1], która spowodowała, że pierwsza oferta, której przyjęcie skutkowało przekroczeniem 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami, została zakwalifikowana jako oferta, która nie wygrała aukcji (analogicznie - kolejne uszeregowane za nią oferty również nie wygrały aukcji).

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji przyznane zostało wsparcie w łącznej wysokości blisko 180 mln zł, co stanowi ok. 4,2 proc. łącznej wartości możliwego do uzyskania wsparcia. Wsparcie będzie wypłacane zwycięskim jednostkom w latach 2025 – 2039.

Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona zwycięzcom aukcji, może ulec zmianie w przypadku przyznania wytwórcom, już po jej rozstrzygnięciu, pomocy inwestycyjnej.

Rys. 1. Wartość wsparcia dla kogeneracji wynikająca z ogłoszenia o aukcji nr ACHP/4/2022 oraz wartość wynikająca z ofert, które wygrały aukcję.

***

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, wartość referencyjna dla nowych jednostek kogeneracji opalanych gazem wynosi w 2022 roku 320,27 zł/MWh i jest o blisko 100 proc. wyższa niż w 2021 r.
  • Wyniki wszystkich dotychczas ogłoszonych przez Prezesa URE aukcji CHP dostępne są tutaj.
  • Zgodnie z nowelizacją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji[2], Prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał.
  • Aukcyjny system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło przeznaczony jest dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Zgodnie z regułą, w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości, objęta ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji, jest nie większa niż maksymalna ilość lub wartość wynikająca z ogłoszenia o aukcji, aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, aż do wyczerpania 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji.

[2] Dz. U. z 2022 r. poz. 553.

Data publikacji : 15.12.2022
Data modyfikacji : 16.12.2022

Opcje strony

do góry