Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE dla przedsiębiorców: nowy obowiązek dla podmiotów energochłonnych, które uzyskały rekompensaty

Urząd Regulacji Energetyki przygotował dla przedsiębiorstw energochłonnych zestaw informacji, które doprecyzowują i wyjaśniają sposób obliczania wolumenu energii elektrycznej, od którego należy zrealizować obowiązek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych albo poprawy efektywności energetycznej, w związku z uzyskaniem rekompensat za rok 2021 i lata następne.

Po raz pierwszy obowiązek ten należy zrealizować w odniesieniu do rekompensat uzyskanych za 2021 rok. Do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych bądź poprawy efektywności energetycznej poprzez umorzenie gwarancji pochodzenia albo wytworzenie energii elektrycznej w instalacji OZE zobowiązane są podmioty[1], które uzyskały rekompensaty za 2021 r. oraz:

  • zaliczają się do tzw. „dużych” przedsiębiorstw oraz
  • z audytów energetycznych tych przedsiębiorstw wynika, że podjęły przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, dla których okres zwrotu z nakładów nie przekracza trzech lat[2].

Do końca roku, w którym uzyskały rekompensatę, podmioty te zobowiązane są złożyć Prezesowi URE, sprawozdanie dotyczące realizacji ww. obowiązku. Oznacza to, ze przedsiębiorcy, którzy otrzymali rekompensaty w 2022 r. pierwsze sprawozdanie składają do 31 grudnia bieżącego roku.

Wzór sprawozdania zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii.

Dla przedsiębiorstw, których dotyczy ten obowiązek, Urząd przygotował szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu obliczenia 30 proc. energii elektrycznej w odniesieniu do której podmiot uzyskał rekompensaty za rok 2021 i lata następne.

***

  • System rekompensat został wprowadzony w 2019 roku.[3]
  • Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 (przy czym jest to nie więcej niż 25 proc. wszystkich środków uzyskanych z aukcji).
  • Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. Takie rozwiązanie ma również na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia produkcji do krajów, w których nie jest prowadzona tak ambitna - jak w UE - polityka klimatyczna.
  • Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa URE na wniosek podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki. Wysokość wsparcia ustalana jest w oparciu o dane przekazywane przez wnioskodawcę.
  • Po wydaniu decyzji o przyznaniu rekompensat informacja o uprawnionych podmiotach i kwocie rekompensat przysługujących beneficjentom zostaje przekazana Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który dokonuje wypłaty z Funduszu Rekompensat Kosztów Pośrednich.
  • Lista podmiotów, którym Prezes URE przyznał rekompensaty za 2019 i 2020 rok dostępna jest w prowadzonym przez UOKiK Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (nr środka pomocowego: SA.53850(2019/N)).

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312 ze zm.)

[2] Nie należy mylić z okresem uzyskiwania oszczędności energii wskazanym w odniesieniu do danego przedsięwzięci w zawiadomieniu o przeprowadzeniu audytu składanym do Prezesa URE na potrzeby realizacji obowiązku określonego w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2166).

[3] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312, ze zm.)

Data publikacji : 06.12.2022
Data modyfikacji : 06.12.2022

Opcje strony

do góry