Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10670,25-lat-regulacji-sektora-energetycznego-Prezes-URE-we-Wroclawiu-o-roli-Urzedu-i-.html
14.06.2024, 02:09

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

25 lat regulacji sektora energetycznego: Prezes URE we Wrocławiu o roli Urzędu i o szczególnych rozwiązaniach chroniących odbiorców na rynku energii

Urząd kończy jubileuszowy projekt: cykl spotkań z mediami lokalnymi pod nazwą „ToURE de OT URE”

 

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podczas wizyty we Wrocławskim Oddziale Terenowym URE podkreślił, że cykl spotkań w regionach był planowany przede wszystkim jako projekt mający pokazać ćwierćwiecze działalności regulatora sektorowego oraz przybliżyć rolę Oddziałów na rynkach lokalnych. Tymczasem – w świetle tegorocznych wydarzeń międzynarodowych - stał się też okazją do rozmawiania o najważniejszych wyzwaniach europejskiego i krajowego rynku energii oraz działaniach podejmowanych przez ustawodawcę w celu łagodzenia skutków kryzysu i szoków cenowych.

Jak powiedział Prezes URE:

– Sytuacja geopolityczna nie zmieniła ambitnych celów klimatycznych, które Polska i Europa mają zrealizować, a które szeroko określamy pojęciem transformacji energetycznej. Jak tłumaczył - Biorąc pod uwagę rolę Prezesa URE, którą jest - niezmiennie już od 25 lat - równoważenie interesów odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych, zależy mi, by zarówno koszty jak i korzyści płynące z wdrażanych zmian, rozłożyły się równomiernie na wszystkich uczestników rynku, a sam proces przebiegał w sposób jak najbardziej efektywny i sprawiedliwy. Dodał, że - Transformacja to wyraźny impuls do inwestowania w technologie i sieci, wymaga więc poniesienia kosztów. Jednak w długim horyzoncie czasowym przyniesie korzyści w postaci taniej i czystej energii.

Prezes URE podkreślił też znaczenie działań edukacyjnych i informacyjnych, dzięki którym proces zmian będzie zrozumiały, zyska akceptację odbiorców oraz umożliwi im świadome partycypowanie w jego korzyściach. W ten cel wpisuje się także cykl spotkań URE z mediami.  

Rafał Gawin odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące aktualnej sytuacji na rynku energii w Polsce.

- Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej, polski rynek energetyczny stabilizuje się. Wprowadzone przez ustawodawcę działania interwencyjne ustabilizowały ceny i ograniczyły spekulacje. Jednak te wyjątkowe regulacje nie zmieniają zasad procesu taryfowania. Do Urzędu wpłynęły wnioski taryfowe na sprzedaż energii na 2023 rok od wszystkich czterech tzw. sprzedawców z urzędu. Taryfa także w tym roku będzie zatwierdzona według normalnej, standardowej metodyki i będzie służyć jako podstawa do wyliczenia należnych przedsiębiorstwom rekompensat. Szef URE zauważył też, że - Powinniśmy jednak zabezpieczyć stabilne otoczenie regulacyjne w długim horyzoncie czasowym, dlatego chcemy aby w taryfach dystrybucyjnych na energię na 2023 r. został uwzględniony nowy model zwrotu z zaangażowanego kapitału, który dawałby przedsiębiorstwom regulowanym większą stabilność w obszarze inwestowania.

Anna Mielcarek, dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE we Wrocławiu, zaprezentowała najważniejsze zadania realizowane przez Oddział, szczególnie skupiając się na sprawach, w których Urząd wspiera mieszkańców województw dolnośląskiego i opolskiego.

– Najczęściej odbiorcy zgłaszają się do nas ze skargami na warunki umów, szeroko rozumiane rozliczenia, czy też odmowy przyłączenia do sieci. Mamy również pojedyncze przypadki z zakresu wstrzymania dostaw paliw i energii oraz odmów zawarcia umowy sprzedaży. W podobnych sprawach rozstrzygamy też spory. Wśród nich obserwujemy nowy rodzaj sporów, który dotyczy odmów przyłączenia magazynów energii do sieci elektroenergetycznej.

Eksperci OT we Wrocławiu obserwują także, że coraz więcej prosumentów zgłasza problemy z pracą ich mikroinstalacji oraz oddawaniem energii elektrycznej do sieci operatora w związku z wysokim poziomem napięcia na danym odcinku sieci dystrybucyjnej, do której są przyłączeni. W takich sytuacjach Oddział radzi prosumentom, o ile to możliwe, aby maksymalnie zwiększali autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej lub jej magazynowanie w godzinach największego nasłonecznienia. Często też operatorzy systemów dystrybucyjnych, wychodząc naprzeciw prosumentom w celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, obniżają napięcie na danym odcinku sieci zachowując parametry zgodnie z wymaganymi normami.

W tym roku odbyły się już cztery spotkania z przedstawicielami mediów w regionach tam, gdzie URE posiada swoje oddziały, tj. w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu. Podsumowując ten projekt, organizatorzy uznali, że efekty przedsięwzięcia przerosły ich oczekiwania, dlatego planowana jest kontynuacja projektu w kolejnym roku.

Wszystkie informacje dotyczące tegorocznych spotkań w Oddziałach URE znajdują się na stronie Urzędu w zakładce „ToURE de OTURE”.

***

  • Zachęcamy do śledzenia informacji publikowanych na dedykowanej naszemu jubileuszowi podstronie, gdzie dzielimy się wiadomościami dotyczącymi ćwierćwiecza regulacji sektorowej w Polsce:
    • Dział „25 lat URE – z kartek kalendarza” poświęciliśmy historii Urzędu. Tu w każdy poniedziałek publikujemy skrótowe opisy kolejnych lat działania regulatora na rynku paliw i energii. W ten sposób powstaje kalendarium prezentujące najważniejsze informacje dotyczące zarówno kluczowych decyzji podjętych przez Prezesa URE, jak i wydarzeń związanych z ogólną sytuacją na rynkach energii w danym roku.
    • Wśród projektów jubileuszowych było także opracowanie i wydanie publikacji obejmującej ćwierćwiecze działań regulatora sektorowego. Na kartach tej swoistej monografii Czytelnik prześledzi historię zmian rynków energii i ich otoczenia regulacyjnego. Jednak nie zatrzymaliśmy się na teraźniejszości, a próbujemy wybiegać w przyszłość stawiając przed autorami książki pytania o przyszłość sektora i regulacji. Pytania te są o tyle zasadne, że przed całą energetyką ‒ na poziomie europejskim, regionalnym i krajowym ‒ stoi wiele wyzwań dotyczących transformacji, wdrażania kolejnych regulacji unijnych, strategii Europejskiego Zielonego Ładu, a rola regulatora w tych działaniach jest i będzie znacząca.
  • O działaniach realizowanych w tym roku w związku z rocznicą powstania URE informujemy także na oficjalnym profilu @UREgovPL na kanale Twitter oraz platformie LinkedIn. Szukajcie nas też przez hasztagi: #25latURE, #jubileuszURE #25latregulacji.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 21.11.2022
Data modyfikacji : 05.01.2023

Opcje strony