Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10647,Pomoc-publiczna-dla-energetyki-URE-publikuje-liste-92-podmiotow-z-sektorow-i-pod.html
24.04.2024, 07:19

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc publiczna dla energetyki: URE publikuje listę 92 podmiotów z sektorów i podsektorów energochłonnych, którym przyznano rekompensaty

Przedsiębiorcy otrzymają łącznie ponad 785 milionów zł.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki po raz trzeci przyznał rekompensaty dla podmiotów działających w sektorach energochłonnych[1]. Rekompensatę za 2021 rok otrzymają 92 przedsiębiorstwa na łączną kwotę 785,3 mln zł. Suma wszystkich dotychczas przyznanych rekompensat to już blisko 2 mld zł.

Od tego roku, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej[2], Urząd Regulacji Energetyki publikuje listę podmiotów energochłonnych, którym przyznał pomoc publiczną w formie rekompensat. W latach ubiegłych informacja dotyczyła jedynie łącznej wysokości przyznanych rekompensat w podziale na poszczególne sektory i podsektory energochłonne (za rok 2019 i 2020). Natomiast informacje na temat pomocy udzielonej wszystkim podmiotom, którym Prezes URE przyznał rekompensaty za 2019, 2020 i 2021 rok, nadal są dostępne w prowadzonym przez UOKiK Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (nr środka pomocowego za 2019 i 2020: SA.53850(2019/N) oraz za 2021: SA.64719).

Kluczowe sektory gospodarki ze wsparciem

Pomocą publiczną obejmowane są przedsiębiorstwa z kluczowych sektorów dla polskiej gospodarki, takich jak hutnictwo, produkcja metali, czy papieru. To te gałęzie gospodarki są dziś najbardziej obciążone kosztami produkcji związanymi z wysokimi cenami energii i uprawnieniami do emisji CO2.

Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. Takie rozwiązanie ma również na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia produkcji do krajów, w których nie jest prowadzona tak ambitna - jak w UE - polityka klimatyczna (tzw. zjawisko ucieczki emisji, ang. carbon leakage).

Z wnioskami o rekompensaty za 2021 rok do Prezesa URE wystąpiło 97 firm.

Ponad 33 proc. rekompensat dla przemysłu ciężkiego

Najwięcej, bo prawie 260 mln zł (33 proc. budżetu) otrzymały przedsiębiorstwa działające w przemyśle ciężkim: producenci żeliwa i stali, stopów żelaza oraz wyrobów hutniczych. Kolejne trzy sektory z największym wsparciem odpowiadają za produkcję papieru i tektury, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz podstawowych chemikaliów nieorganicznych. Tym czterem energochłonnym sektorom Prezes URE przyznał w 2022 roku w sumie 561 mln zł rekompensaty, co stanowi ponad 71 proc. wszystkich przyznanych środków.

Rys. 1 Kwota przyznanych rekompensat za 2021 r. według sektorów i podsektorów (w mln złotych).

Rys. 2 Procentowy podział rekompensat za 2021 r. według podsektorów.

Średnia kwota rekompensaty wypłaconej w 2022 r. wyniesie ok. 8,5 mln zł na podmiot, podczas gdy w 2021 r. wynosiła 12 mln zł. To spadek o blisko 30 proc. jednostkowego poziomu rekompensat rok do roku. Wynika on ze zmian w zasadach przyznawania rekompensat wprowadzonych przez Komisję Europejską, co znalazło odzwierciedlenie w treści znowelizowanej ustawy[3] i w kwotach przyznanego wsparcia.

Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje Prezes URE

Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa URE, na wniosek podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki. Wysokość wsparcia ustalana jest w oparciu o dane przekazywane przez wnioskodawcę.

Po wydaniu 26 października 2022 r. decyzji o przyznaniu rekompensat, informacja o beneficjentach i kwotach rekompensat została przekazana Ministerstwu Rozwoju i Technologii oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego, który dokonuje wypłat z Funduszu Rekompensat Kosztów Pośrednich.

 

***

 

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312, ze zm.).

[2] Notyfikacja Komisji Europejskiej z dnia 17 października 2022 r systemu wsparcia przewidzianego w znowelizowanych przepisach ustawy - numer środka pomocowego SA.64719.

[3] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312, ze zm.).

[4] W celu dostosowania ustawy z 19 lipca 2019 r. do nowych Wytycznych, w 2022 r. dwukrotnie ją nowelizowano. Ostatecznie 17 października 2022 r. Komisja Europejska notyfikowała system wsparcia przewidziany w znowelizowanych przepisach ustawy - numer środka pomocowego SA.64719.

Data publikacji : 08.11.2022
Data modyfikacji : 25.01.2023

Opcje strony