Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej: Prezes URE ogłasza ostatnią z czterech zaplanowanych na ten rok aukcji na premię CHP (Combined Heat and Power)

Sesja aukcji dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji odbędzie się w dniach 12 - 14 grudnia br.

W czwartej w tym roku aukcji do rozdysponowania przeznaczono wsparcie w łącznej wysokości nieco ponad 4,2 mld zł. Premią może zostać objęta sprzedaż ponad 23,5 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokość premii oraz ilość energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży uwzględnia zarówno wartości określone na rok 2022 w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, jak i niewykorzystaną pulę z rozporządzenia obowiązującego dla roku 2021 r.[1]

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym wynosi 320,27 zł/MWh i jest prawie dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku.

Rys. 1. Wykres przedstawia cenę referencyjną dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji opalanych paliwem gazowym na lata 2020, 2021, 2022.

 

 

 

 

 

 

 


 

Źródło: Opracowanie własne URE w oparciu o ceny referencyjne zawarte w dotychczasowych i aktualnym Rozporządzeniu Ministra Klimatu i środowiska.

Sesja aukcji nr ACHP/4/2022 potrwa trzy dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 12 grudnia o godz. 8:15, a zamknięcie 14 grudnia o 16:15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez Ministra Energii w listopadzie 2019 roku, aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty w aukcji należy przygotować korzystając z formularza opublikowanego na stronie URE w zakładce Kogeneracja/Aukcje CHP/Ogłoszenia i wyniki.

Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej Urząd zamieścił również formularze ofert wraz z poradnikiem, który zawiera istotne dla uczestników aukcji informacje i podpowiada jak prawidłowo wypełnić ofertę. Niezależnie od tego każdorazowo projekt oferty wytwórcy – przed jej oficjalnym złożeniem w ramach sesji aukcji – może zostać zweryfikowany przez URE w zakresie prawidłowości sporządzenia (poza oferowaną wysokością stawki premii kogeneracyjnej), dzięki czemu w żadnej z dotychczasowych aukcji nie było przypadku odrzucenia oferty z powodu jej błędnego przygotowania.

Prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał. Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2021 r. harmonogramem aukcji CHP na rok 2022 to ostatnia przewidziana na ten rok aukcja.

Każdy z inwestorów może złożyć w aukcji więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi w serwisie internetowym URE niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

***

 

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1]  Zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 553).

Data publikacji : 21.10.2022
Data modyfikacji : 21.10.2022

Opcje strony

do góry