Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: rosną kontraktowe ceny gazu ziemnego sprowadzanego z krajów UE

W drugim kwartale 2022 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła ponad 442 zł/MWh i była cztery razy wyższa niż rok wcześniej.

Kontrakty zagraniczne wpływają na ceny paliw gazowych na polskim rynku hurtowym, a te następnie znajdują odzwierciedlenie w cenach gazu dla klientów końcowych w naszym kraju. O rosnących kosztach pozyskania gazu i związanym z tym wzroście cen w taryfach dla odbiorców zarówno gazu zaazotowanego jak i wysokometanowego, pisaliśmy już w październiku ubiegłego roku.

Poniższe wykresy obrazują zmiany cen paliwa gazowego sprowadzanego z zagranicy.

Rys. 1. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w drugich kwartałach lat 2015-2022 [zł/MWh].

Źródło: opracowanie własne URE

Rys. 2. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w poszczególnych kwartałach 2021-2022 [zł/WMh]

Źródło: opracowanie własne URE

***

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w każdym kwartale przedstawia informacje[1] o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • Wyliczeń dokonano na podstawie cen z kontraktów wykonanych.
  • Średnie ceny zakupu gazu ziemnego w poszczególnych kwartałach dostępne są w dziale: Ceny, wskaźniki na stronie URE.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1] Na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).

Data publikacji : 18.08.2022

Opcje strony

do góry