Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10352,Lista-sankcyjna-MSWiA-stanowisko-Prezesa-URE.html
14.07.2024, 04:03

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lista sankcyjna MSWiA - stanowisko Prezesa URE

„Zamrożeniu” ulegają m.in. koncesje wydawane przez Regulatora.

Jedną z sankcji przewidzianych przez ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[1] jest środek polegający na zamrożeniu środków finansowych i zasobów gospodarczych będących własnością osób i podmiotów wpisanych na tzw. „listę sankcyjną”[2].

W ocenie Prezesa URE, decyzja ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wpisaniu podmiotu na listę sankcyjną i objęcie go sankcją polegającą na zamrożeniu środków finansowych i zasobów gospodarczych, stanowi automatycznie podstawę „zamrożenia”  (swoistego zawieszenia) koncesji oraz innych rozstrzygnięć Prezesa URE związanych z reglamentacją prowadzenia działalności na rynku energii elektrycznej, ciepła oraz paliw gazowych i ciekłych. Oznacza to, że nie ma konieczności wydawania przez organ regulacyjny osobnych rozstrzygnięć w tej sprawie.

W ocenie Regulatora „zamrożenie” koncesji spowodowało automatyczne zawieszenie uprawnień oraz wszystkich obowiązków wynikających z faktu posiadania przez dany podmiot koncesji i obowiązuje od dnia dokonania tego „zamrożenia”.

Jednocześnie informujemy, że postępowania dotyczące cofnięcia koncesji bądź wykreślenia przedsiębiorcy z właściwego rejestru prowadzonego przez Prezesa URE wszczęte przez Regulatora przed nałożeniem sankcji będą nadal prowadzone wobec tych podmiotów. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie też wszczynał nowe postępowania wobec przedsiębiorców wpisanych na listę sankcyjną, jeśli zaistnieją przewidziane przepisami prawa energetycznego przypadki (inne niż związane z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego), uzasadniające cofnięcie koncesji bądź wykreślenie z rejestru.

W zakresie systemów wsparcia, które nadzoruje Prezes URE (np. dla odnawialnych źródeł energii, źródeł kogeneracyjnych, sektorów i podsektorów energochłonnych, rynku mocy, NCW, NCR, KDT i in.) Urząd Regulacji Energetyki będzie postępować zgodnie z przepisami odrębnymi regulującymi poszczególne zagadnienia, podejmując działania mające na celu uniemożliwienie wypłaty środków podmiotom objętym sankcjami. Oznacza to, że np. świadectwa pochodzenia[3], nie będą wydawane wytwórcom, których koncesja zostanie zamrożona w konsekwencji wpisania na listę sankcyjną.

Postępowania wszczęte przez Prezesa URE na wniosek podmiotu wpisanego na listę sankcyjną, odnoszące się do jego praw i obowiązków wynikających z posiadanej koncesji lub uprawniające ten podmiot do korzystania z systemów wsparcia, będą „zamrażane”.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. poz. 835)

[2] Chodzi o osoby i podmioty bezpośrednio lub pośrednio wspierające agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi (art. 3 ww. ustawy).

[3] Przewidziane w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.)

Data publikacji : 03.06.2022

Opcje strony