Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekompensaty sektorowe: URE publikuje wzory dokumentów niezbędne do złożenia wniosku o rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych za rok 2021 i lata kolejne

W tym roku przedsiębiorcy energochłonni mają czas na złożenie wniosków do 30 kwietnia.

Zgodnie z zapisami opublikowanego 8 kwietnia br. rozporządzenia w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora[1], Urząd Regulacji Energetyki przygotował:

Wśród wskazówek i wytycznych dla przedsiębiorców, którzy chcą starać się o rekompensaty sektorowe za 2021 r., regulator wymienia następujące:

  • Wniosek o przyznanie rekompensat należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie pliku xml.
  • Załączniki do wniosku o przyznanie rekompensat należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie pliku pdf.
  • Do pisma przewodniego, którego wzór zamieszczony został na stronie URE, należy dołączyć wydrukowany wniosek podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy oraz wersję papierową wszystkich załączników wyszczególnionych w ww. piśmie przewodnim. Ponadto elektroniczną wersję wniosku (w formacie xml) oraz elektroniczną wersję załączników do wniosku (w formacie pdf) należy dołączyć na płycie CD/DVD albo przesłać poprzez ePUAP na adres: /URE/SkrytkaESP.

***

  • Rekompensaty sektorowe przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. Rozwiązanie to ma również na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia produkcji do krajów, w których nie jest prowadzona tak ambitna - jak w UE - polityka klimatyczna
  • System rekompensat został wprowadzony w 2019 roku, przy czym od roku 2021 zmieniono sposób ich przyznawania. Wprowadzono również możliwość otrzymania rekompensat „dodatkowych” dla określonej grupy podmiotów.
  • Rekompensaty przyznawane są na wniosek podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki, w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa URE. Wysokość wsparcia ustalana jest w oparciu o dane przekazywane przez wnioskodawcę.
  • O rekompensaty mogą ubiegać się wyłącznie podmioty wykonujące działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym opisanych w załączniku nr 1 do ustawy.
  • Za 2020 rok Prezes URE przyznał ponad 815 milionów rekompensat dla 70 firm z sektorów i podsektorów energochłonnych.
  • Lista wszystkich podmiotów, którym Prezes URE przyznał rekompensaty za 2019 i 2020 rok dostępna jest w prowadzonym przez UOKiK Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (nr środka pomocowego: SA.53850(2019/N)).

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 15.04.2022
Data modyfikacji : 15.04.2022

Opcje strony

do góry