Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10190,Produkcja-ciepla-i-energii-elektrycznej-Prezes-URE-oglasza-druga-z-czterech-zapl.html
20.05.2024, 13:43

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej: Prezes URE ogłasza drugą z czterech zaplanowanych na ten rok aukcji na premię CHP (Combined Heat and Power)

Sesja aukcji dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji odbędzie się w dniach 7 - 9 czerwca br.

W drugiej w tym roku aukcji do rozdysponowania przeznaczono wsparcie w łącznej wysokości 4,7 mld zł. Premią może zostać objęta sprzedaż 25 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokość premii oraz ilość energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży uwzględnia zarówno wartości określone na rok 2022 w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska jak i niewykorzystaną pulę z rozporządzenia obowiązującego dla roku 2021 r., do czego zobowiązuje Prezesa URE ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji[1].

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska cena referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym wynosi 320,27 zł/MWh i jest ponad dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku.

Rys. 1. Wykres przedstawia cenę referencyjną dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji opalanych paliwem gazowym na lata 2020, 2021, 2022.

Źródło: Opracowanie własne URE w oparciu o ceny referencyjne zawarte w dotychczasowych i aktualnym Rozporządzeniu Ministra Klimatu i środowiska.

Sesja aukcji nr ACHP/2/2022 potrwa trzy dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 7 czerwca o godz. 8:15, a zamknięcie 9 czerwca o 16:15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez Ministra Energii w listopadzie 2019 roku, aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty w aukcji należy przygotować korzystając z formularza oferty opublikowanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE w zakładce Kogeneracja/Aukcje CHP/Ogłoszenia i wyniki.

Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej Urząd zamieścił również formularze ofert wraz z poradnikiem, który zawiera istotne dla uczestników aukcji informacje i podpowiada jak prawidłowo wypełnić aukcyjną ofertę. Niezależnie od tego każdorazowo projekt oferty wytwórcy – przed jej oficjalnym złożeniem w ramach sesji aukcji – może zostać  zweryfikowany przez URE w zakresie prawidłowości sporządzenia (poza oferowaną wysokością stawki premii kogeneracyjnej), dzięki czemu w żadnej z dotychczasowych aukcji nie wystąpił przypadek odrzucenia oferty z powodu jej błędnego przygotowania. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która weszła w życie 3 lipca 2021 r., Prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał.

Zgodnie z harmonogramem aukcji CHP na ten rok przewidziane zostały jeszcze dwie aukcje.

Rys. 2. Harmonogram kolejnych aukcji zaplanowanych na 2022 r.

Każdy z inwestorów może złożyć w aukcji więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi w serwisie internetowym URE niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

***

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Dz. U. 2019 poz. 42

Data publikacji : 30.03.2022
Data modyfikacji : 30.03.2022

Opcje strony