Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE kontroluje realizację obowiązku publicznej sprzedaży energii w 2021 r.

Do końca marca br. wytwórcy powinni złożyć sprawozdania z wykonania tego obowiązku za ubiegły rok.

Co roku Prezes URE weryfikuje, czy przedsiębiorcy wywiązali się z obowiązku wykonania obliga giełdowego[1]. Obowiązek ten polega na publicznej sprzedaży energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE)[2] przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i sprzedażą tej energii. Obligo giełdowe zostało wprowadzone 2010 r. przede wszystkim po to, by umożliwić obiektywne określenie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Obligo sprzyja również poprawie płynności obrotu na rynku giełdowym.

Do tegorocznej szczegółowej kontroli, która dotyczy sprzedaży energii w 2021 roku, regulator wybrał grupę prawie trzydziestu wytwórców[3], których łączna produkcja energii elektrycznej brutto stanowi reprezentatywną część, bo w sumie ponad 80 proc. krajowej produkcji energii brutto w 2021 r.

Informacje dotyczące zakresu i treści sprawozdań, a także lista wyznaczonych do kontroli przedsiębiorstw, dostępne są na stronach URE w dziale „Obowiązki sprawozdawcze”.

Wyniki ostatniej kontroli regulatora dotyczącej wykonania obliga za 2019 rok, pokazują że obowiązujące od 2019 roku stuprocentowe obligo w rzeczywistości dotyczy jedynie ok. 46 proc. energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa objęte badaniem URE, co stanowi z kolei ok. 36 proc. energii wyprodukowanej w kraju.

***

  • Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną wytworzoną w 2021 r. podlegają obowiązkowi publicznej sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 100 proc.[4]
  • Z obowiązku tego wyłączona jest energia[5]:

1) dostarczana od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej wytwarzaniem do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej;

2) wytworzona w instalacji odnawialnego źródła energii;

3) wytworzona w kogeneracji (ze średnioroczną sprawnością przemiany wyższą niż 52,5 proc.);

4) zużywana przez wytwórcę na potrzeby własne;

5) niezbędna do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich zadań określonych w ustawie;

6) wytworzona w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wyższej niż 50 MW;

7) wytworzona w jednostce wytwórczej przyłączonej bezpośrednio do urządzeń lub instalacji odbiorcy końcowego zużywającego tę energię elektryczną lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, której operatorem wyznaczony został ten odbiorca końcowy;

8) wytworzona w jednostkach wytwórczych, które rozpoczęły wytwarzanie energii elektrycznej po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2017 r. i sprzedawana w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych przez wytwórcę z podmiotami finansującymi nowe jednostki wytwórcze oraz na podstawie umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przed 1 stycznia 2019 r.[6] z dostawą w 2021 r.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).

[2] Na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170).

[3] Art. 23 ust. 2 pkt 4a ustawy Prawo energetyczne.

[4] Stosownie do art. 1 pkt 10 lit a ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2018 r. poz. 2348 z późn. zm.).

[5] Na podstawie art. 49a ust. 5 pkt 1-8 ustawy Prawo energetyczne.

[6] Stosownie do art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348)

Data publikacji : 17.03.2022
Data modyfikacji : 17.03.2022

Opcje strony

do góry