Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: trwają konsultacje publiczne metody prognozowania ilości paliw gazowych odbieranych przez użytkownika sieci

Prognozy będą służyć użytkownikom systemu gazowego do optymalizacji pozycji bilansowych

Jeszcze przez dwa tygodnie, do 25 marca 2022 r., Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - operator systemu dystrybucji gazu - prowadzi konsultacje publiczne dotyczące nowej wersji dokumentu pn. „Metoda prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci”.

W maju 2016 r. regulator wyznaczył PSG na Podmiot Odpowiedzialny za Prognozowanie dobowych ilości gazu ziemnego odbieranych przez użytkowników sieci. Prowadzone przez spółkę Konsultacje są wymagane[1] w procesie postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia metody prognozowania, mierzonych rzadziej niż codziennie, ilości paliw gazowych. Dzięki zatwierdzonej przez Regulatora metodzie prognozowania, PSG dostarczy operatorowi systemu przesyłowego (OSP) prognozy, które w zestawieniu z informacjami OSP[2] posłużą użytkownikom systemu do optymalizacji swojej pozycji bilansowej w całym obszarze bilansowania.

Wszystkie zainteresowane podmioty zachęcamy do udziału w konsultacjach i przekazywania uwag oraz opinii do dokumentu (Wersja 3), zgodnie z informacjami i wskazówkami (wzory, formaty, miejsce i termin składania) dostępnymi na stronie internetowej PSG .

***

  • Obowiązek opracowania, skonsultowania z użytkownikami systemu gazowego oraz przedłożenia Prezesowi URE do zatwierdzenia, metody sporządzania prognoz dotyczących mierzonych rzadziej niż codziennie ilości paliw gazowych odbieranych przez użytkowników systemu gazowego, nałożony jest na podmiot odpowiedzialny za prognozowanie, którym w Polce wyznaczona została - decyzją Prezesa URE z 2016 r. - Polska Spółka Gazownictwa.
  • Wymogi regulacyjne, dotyczące wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za prognozowanie oraz opracowania metody prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci, wynikają z rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.
  • Podmiot odpowiedzialny za prognozowanie przekazuje operatorowi systemu przesyłowemu informacje dotyczące prognozowanych ilości odbieranych przez użytkownika sieci. Operator systemu przesyłowego przekazuje z kolei użytkownikom sieci otrzymane informacje o prognozach, wraz z innymi wymaganymi ww. rozporządzeniem informacjami, które użytkownicy wykorzystują następnie do optymalizacji swojej pozycji bilansowej w całym obszarze bilansowania. Tym samym mają oni możliwość minimalizowania ryzyka niezbilansowania i ponoszenia z tego tytułu opłat.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Zgodnie z art. 9cb ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2021, poz. 2271.)

[2] Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.

Data publikacji : 11.03.2022

Opcje strony

do góry