Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10136,Nowe-przepisy-dla-przedsiebiorcow-dzialajacych-w-sektorach-i-podsektorach-energo.html
18.07.2024, 07:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe przepisy dla przedsiębiorców działających w sektorach i podsektorach energochłonnych

5 marca wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Celem jest dostosowanie ustawy o rekompensatach do wymogów wynikających z Nowych Wytycznych Komisji Europejskiej. Dzięki wprowadzonym zmianom wnioski o przyznanie rekompensat za rok 2021 r. będzie można złożyć – wyjątkowo w 2022 r. – do 30 kwietnia, a nie do 31 marca.

Zmiany wprowadzone nowelizacją będą miały zastosowanie do rekompensat przyznawanych za rok 2021 (i za kolejne lata), przy czym - zgodnie z art. 4 tej ustawy - do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany przewidziane ustawą nie stanowią nowej pomocy publicznej – decyzja o przyznaniu rekompensat (lub odmowie przyznania) nie zostanie wydana.

Co ważne, ustawa[1] zakłada również określenie - w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki:

  • nowego wzoru wniosku oraz jego formatu umożliwiającego przetwarzanie danych,
  • szczegółowego zakresu danych dotyczących instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 zmienianej ustawy oraz sposobu obliczania tych danych,
  • zakresu dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 zmienianej ustawy oraz sposobu gromadzenia tych danych,
  • szczegółowego zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora,
  • zakresu dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 zmienianej ustawy.

Wniosek o przyznanie rekompensat (wraz z załącznikami) należy złożyć do Prezesa URE, zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu ministerstwa, na formularzu który będzie dostępny na BIP URE. Odpowiedni formularz zostanie udostępniony po wejściu w życie rozporządzenia określającego nowy wzór wniosku o przyznanie rekompensat.

Wraz z ww. formularzem opublikowane zostaną:

  • wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem,
  • wzory oświadczeń, które należy dołączyć do wniosku. 

***

25 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz.469) została opublikowana ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, która wchodzi w życie 5 marca br.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Art. 10 ust. 10 ustawy.

Data publikacji : 04.03.2022
Data modyfikacji : 12.04.2022

Opcje strony