Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii elektrycznej: Prezes URE cofnął koncesję spółce Enrex Energy

23 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, który uprawomocnił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 24 stycznia 2019 r. cofającą Enrex Energy Sp. z o.o. koncesję na obrót energią elektryczną[1].

Cofnięcie koncesji wynika z niedysponowania przez spółkę Enrex Energy środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź brakiem udokumentowania przez nią możliwości ich pozyskania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami[2], Enrex Energy Sp. z o.o. powinna niezwłocznie poinformować swoich klientów o fakcie wydania przez Prezesa URE decyzji cofającej koncesję oraz o jej skutkach. Odbiorcy, z którymi spółka zawarła umowy na sprzedaż energii elektrycznej, muszą zostać poinformowani o terminie, w którym usługa sprzedaży przestanie być świadczona (jeśli data ta jest znana lub możliwa do ustalenia).

Prezes URE prowadzi stały monitoring rynku, a w uzasadnionych przypadkach ostrzega konsumentów m.in. podając do publicznej wiadomości informacje o przedsiębiorcach, wobec których toczą się postępowania w sprawie odebrania koncesji.

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym cofnięta została koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji, dostępny jest na stronie URE: https:/rejestry.ure.gov.pl.

Warto wiedzieć: na stronie internetowej regulatora, w zakładce Konsument znajdują się przydatne informacje dla odbiorców energii elektrycznej i gazu w gospodarstwach domowych - wśród nich Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej oraz Ostrzeżenia konsumenckie.


[1]Koncesja wydana została decyzją prezesa URE 30 kwietnia 2014 r.

[2] Art. 5 ust. 14 ustawy Prawo energetyczne.

Data publikacji : 24.02.2022
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry