Up
 
 

wskaźniki referencyjne

 • Informacja nr 47/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 47/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2018 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2018 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,357 %. » więcej

 • Informacja nr 30/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w II kwartale 2018 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2018 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w II kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,392%. » więcej

 • Informacja nr 23/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 23/2018) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988) » więcej

 • Informacja nr 24/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 24/2018) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2017 » więcej

 • Informacja nr 25/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 25/2018) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2017 » więcej

 • Informacja nr 26/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 26/2018) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w roku 2017 » więcej

 • Informacje Prezesa URE w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła

  Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE, w terminie do 31 marca każdego roku, publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku energii. » więcej

Wybierz Strony