Up
 
 

średnie ceny

 • Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

  Za I kwartał 2018 r. średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła 171,85 zł/MWh. » więcej

 • Informacja nr 32/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 32/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne » więcej

 • Informacja nr 27/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 27/2018) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2017 roku » więcej

 • Informacja nr 28/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 28/2018) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2017 » więcej

 • Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za IV kwartał 2017 i za rok 2017

  » więcej

 • Informacja nr 23/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 23/2018) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988) » więcej

 • Informacja nr 24/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 24/2018) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2017 » więcej

 • Informacja nr 25/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 25/2018) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2017 » więcej

 • Informacja nr 26/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 26/2018) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w roku 2017 » więcej

Wybierz Strony