Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 8A/2018) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2018 - 2020 15.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 9/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 12.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 8/2018) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2018 - 2020 (Informacja nieaktualna, zastąpiona Informacją Prezesa URE nr 8A/2018) 12.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 7/2018) w sprawie podstawowych obowiązków przedsiębiorstw energetycznych wyznaczonych przez Prezesa URE sprzedawcami zobowiązanymi 12.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6/2018) w sprawie sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w roku 2018 12.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 5/2018) w sprawie przekazywania informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 12.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 4/2018) dotycząca obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 11.01.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 3/2018) w sprawie zmian w obszarze zgłoszeń i sprawozdawczości do Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 09.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 2/2018) w sprawie niektórych zasad prawidłowej realizacji obowiązku składania sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu 09.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 1/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w I kwartale 2018 r. 02.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 87/2017) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 29.12.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 86/2017) przedstawiająca wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 55 oraz 188a ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii 29.12.2017