Nawigacja

Zmiany sprzedawców gazu - stan na koniec 2019 r.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy gazu wśród odbiorców uprawnionych wykorzystując dane z ankiet kwartalnych, zebranych od OGP Gaz-System S.A., Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec lat 2011 – 2019.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca IV kw. 2019 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców i układów pomiarowych.

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą ilość podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy operatorem a sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem IV kw. 2019 r. 149 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 81 sprzedawców posiadało również umowy z OSD Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Data publikacji : 12.02.2020

Opcje strony

do góry