Nawigacja

Rozwój konkurencyjnego rynku gazu

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

W związku  z tym, że liczba zmian sprzedawcy stanowi prosty i wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych.

Analiza danych zebranych na podstawie ankiet kwartalnych wypełnionych przez OGP Gaz-System S.A., Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych, wskazuje na kontynuację, zapoczątkowanego w III kw. 2014 r., dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4 czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. intensyfikacją w ostatnim czasie przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych, dedykowanych tej grupie odbiorców, jak również stopniowemu wchodzeniu na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, od 2012 r. ich liczba systematycznie rosła osiągając na koniec II kw. 2018 r. łącznie 169 378 zmian sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r ,2015 r., 2016 r., 2017 r. oraz na koniec I kwartału 2018 r. i II kwartału 2018 r.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca II kw. 2018 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców jak i układów pomiarowych.

Zmiana sprzedawcy (liczba przełączeń) wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
liczby odbiorców 161018 6397 1595 237 70 19 10 32 169 378
układów pomiarowych 189458 9792 1941 267 72 22 10 40 201 602

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą ilość podpisanych ze spółkami obrotu umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem II kw. 2018 r.
143 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 86 sprzedawców posiadało również umowy z OSD Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

Data publikacji : 04.08.2018
Data modyfikacji : 23.11.2018

Opcje strony

do góry