Nawigacja

Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego - wyniki monitoringu Prezesa URE

Prezes URE, uznając liczbę zmian sprzedawcy za wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych. Od początku prowadzenia monitoringu do końca I kw. 2016 r. odnotowano już 40 174 tego typu zmian.

Analiza danych zebranych na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ankiet kwartalnych wskazuje na kontynuację, zapoczątkowanego w III kw. 2014 r., dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Powodem wspomnianego wzrostu mogą być m.in. kampanie edukacyjne skierowane do tej grupy odbiorców, jak również stopniowe wchodzenie na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców. Wzrost zainteresowania konsumentów w tematyce zmiany sprzedawcy na rynku gazu jest stale odnotowywany w liczbie zapytań telefonicznych kierowanych do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych, którego celem jest informowanie konsumentów o przysługujących im prawach na rynkach energii, a także o ich obowiązkach względem przedsiębiorstw energetycznych.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7 007, w 2015 r. - 30 749, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca I kw. 2016 r. odnotowano 40 174 zmian sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec danego okresu.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca I kw. 2016 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców, jak i układów pomiarowych.

Zmiana sprzedawcy (liczba przełączeń) wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
liczby odbiorców 36 076 2 858 985 159 46 18 7 25 40 174
liczby układów pomiarowych 42 992 4 263 1 175 170 46 20 7 33 48 706

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest posiadanie przez OSD możliwie największej liczby podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem I kw. 2016 r. 122 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 71 posiadało również umowy z OSD.

Systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy zostało podjęte z uwagi na stopniowo postępującą liberalizację rynku gazu.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Data publikacji : 02.05.2016

Opcje strony

do góry