Nawigacja

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy gazu

480 zmian sprzedawcy gazu - taką liczbę odnotowano do końca I kwartału br. w wyniku cyklicznego monitoringu Prezesa URE. Systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy to jedno z ważnych działań regulatora prowadzonych ze względu na stopniowo postępującą liberalizację rynku gazu.

Ponadto, jak wskazuje analiza danych zebranych na podstawie kwartalnych ankiet wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz sześć Oddziałów Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w dalszym ciągu utrzymuje się dynamika wzrostu zmiany sprzedawcy gazu, co prezentuje poniższy wykres:

Z kolei liczbę zmian sprzedawcy, według liczby przełączeń, od początku monitorowania do końca I kw. 2014 r., w podziale na OSP i Oddziały OSD oraz na poszczególne grupy taryfowe przedstawia następująca tabela:

OSP/Oddziały OSD Grupy taryfowe
W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy Gaz System RAZEM
PSG/O.Warszawa 170 25 8 3 3 1 1   211
PSG/O.Tarnów 21 35 3 1 0 0 0   60
PSG/O.Poznań 11 15 2 2 2 0 0   32
PSG/O.Wrocław 1 6 3 0 1 0 0   11
PSG/O.Zabrze 72 27 13 2 0 0 0   114
PSG/O.Gdańsk 6 36 3 1 0 0 0   46
GAZ-SYSTEM               6 6
RAZEM 281 144 32 9 6 1 1 6 480

Istotne znaczenie dla przeprowadzenia zmiany sprzedawcy gazu mają umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego - Umowy Ramowe. Umowy te, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Jak wynika z monitoringu Prezesa URE w zakresie zmian sprzedawcy gazu, z końcem I kw. 2014 r. ważne Umowy Ramowe z OSD posiadało 24 sprzedawców, z kolei z OSP - 56.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci dystrybucyjnej (IRiESD) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. oraz z uwagi na wprowadzenie jednego obszaru dystrybucyjnego dla każdego rodzaju paliwa gazowego zastępującego dotychczasowe obszary dystrybucyjne, większość sprzedawców dostosowała w I kw. 2014 r. dotychczasowe umowy do przesłanego im przez OSD nowego wzorca umowy dystrybucyjnej, pozostali zaś uczynią to w II kw. 2014 r. Podpisanie przez sprzedawców nowych umów umożliwia im  świadczenie usług na terenie całej Polski.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

 

Data publikacji : 19.05.2014

Opcje strony

do góry