Nawigacja

Liczba zmian sprzedawcy miarodajnym czynnikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu

402 przypadki zmiany sprzedawcy gazu odnotowano od początku monitorowania do końca III kw. 2013 r.

Jak wynika z monitoringu URE liczba zmian sprzedawcy gazu znacząco wzrasta. W 2011 r. odnotowano jedynie kilka takich przypadków, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, natomiast ilość zmian według stanu na dzień 30 września 2013 r. wynosiła już  402.

„Swobodny wybór i zmiana sprzedawcy przysługuje wszystkim odbiorcom energii elektrycznej i gazu od 1 lipca 2007 r.
Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.”

 

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Dynamikę zmian sprzedawcy (wg ilości przełączeń) wg stanu na koniec 2011, 2012, oraz I, II i III kw. 2013 r.: pokazuje poniższy wykres przygotowany na podstawie analizy danych zebranych w oparciu o ankiety kwartalne wypełnione przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz przez sześć Oddziałów Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.:

Natomiast liczbę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) od początku monitorowania do końca III kw. 2013 r. w podziale na OSP i Oddziały OSD oraz na poszczególne grupy taryfowe przedstawia poniższa tabela:

OSP/ Oddziały OSD Grupy taryfowe
W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy Gaz System RAZEM
PSG/O.Warszawa 138 18 8 3 2 0 0 0 169
PSG/O.Tarnów 21 33 2 0 0 0 0 0 56
PSG/O.Poznań 11 8 1 2 2 0 0 0 24
GAZ-SYSTEM 0 0 0 0 0 0 0 6 6
PSG/O.Zabrze 70 26 8 0 0 0 0 0 104
PSG/O.Gdańsk 6 26 3 0 0 0 0 0 35
PSG/O.Wrocław 1 5 1 0 1 0 0 0 8
RAZEM 247 116 23 5 5 0 0 6 402

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest ilość podpisanych przez OSD umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego  tzw. Umów Ramowych.

„Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy operatorem a sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem.”

 

Z końcem III kw. 2013 r. 43 sprzedawców miało zawartych łącznie 132 ważnych umów z poszczególnymi Oddziałami OSD lub z OSP (większość sprzedawców posiadała ważne umowy jednocześnie w kilku Oddziałach OSD) Należy jednak podkreślić, iż zawarta Umowa Ramowa z jednym z Oddziałów OSD nie oznacza, że sprzedawca może działać na terenie całego OSD. Z końcem III kw. 2013 r. najwięcej ważnych umów posiadało OSP (39), natomiast w poszczególnych Oddziałach OSD występowało średnio 15-16 podmiotów z zawartymi ważnymi Umowami Ramowymi.   

Poniższy wykres przedstawia liczbę ważnych Umów Ramowych zawartych z Oddziałami OSD oraz z OSP wg stanu na koniec I, II i III kw. 2013 r.:

Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych. Systematyczny monitoring stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy to jedno z kluczowych działań Prezesa URE na rzecz pełnej liberalizacji rynku gazu.

Data publikacji : 07.11.2013

Opcje strony

do góry