Nawigacja

Wzrost dynamiki zmian sprzedawców gazu. Wyniki ostatniego monitoringu Prezesa URE

352 - tyle wynosi liczba zmian sprzedawcy gazu od początku monitorowania do końca II kw. 2013 r. Systematyczny monitoring stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy to jedno z kluczowych działań Prezesa URE na rzecz pełnej liberalizacji rynku gazu.

Dynamikę zmian sprzedawcy gazu (wg liczby przełączeń) prezentuje wykres, przygotowany na podstawie analizy danych zebranych w ankietach kwartalnych wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz przez sześć Oddziałów Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGNiG SPV 4 Sp. z o.o.:

Z kolei liczbę zmian sprzedawcy gazu (wg liczby przełączeń), od początku monitorowania do końca II kw. 2013 r., dla oddziałów OSD, OSP, według grup taryfowych, przedstawia następująca tabela:

Operatorzy gazowi Grupy taryfowe
W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy Gaz System RAZEM
PGNiG SPV 4  O.Warszawa 136 10 6 3 2 0 0 - 157
PGNiG SPV 4  O.Tarnów 21 23 2 0 0 0 0 - 46
PGNiG SPV 4  0.Poznań 10 5 1 2 2 0 0 - 20
GAZ-SYSTEM - - - - - - - 6 6
PGNiG SPV 4  O.Zabrze 70 24 8 0 0 0 0 - 102
PGNiG SPV 4  O.Gdańsk 6 6 3 0 0 0 0 - 15
PGNiG SPV 4  O.Wrocław 1 4 0 0 1 0 0 - 6
RAZEM 244 72 20 5 5 0 0 6 352

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest ilość podpisanych przez OSD umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego - Umów Ramowych. Są one zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą i warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Oznacza to, że odbiorca może zmienić sprzedawcę jedynie wówczas, gdy ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego jest przyłączony. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem.  

Na koniec II kw. 2013 r. sprzedawcy mieli zawartych łącznie 113 ważnych umów z OSD lub OSP. Należy jednak nadmienić, że większość sprzedawców posiadała ważne umowy jednocześnie w różnych oddziałach jednego OSD. Najwięcej ważnych umów posiadało OSP (35), natomiast w poszczególnych oddziałach OSD występowało średnio 13-14 podmiotów z ważnymi umowami o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego. 

Poniższy wykres przedstawia liczbę ważnych Umów Ramowych zawartych z Operatorami wg stanu na koniec 2012 r., oraz I i II kw. 2013 r.:

***

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Swobodny wybór i zmiana sprzedawcy przysługuje wszystkim odbiorcom energii elektrycznej i gazu od 1 lipca 2007 r.

Data publikacji : 12.08.2013

Opcje strony

do góry