Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/zmiana-sprzedawcy-gazu/5318,Kolejne-wyniki-monitoringu-hurtowego-obrotu-gazem-ziemnym.html
2024-02-24, 03:11

Kolejne wyniki monitoringu hurtowego obrotu gazem ziemnym

Na koniec kwietnia 2013 r. jedynie ok. 30 ze 107 koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym - wynika z cyklicznego monitoringu Prezesa URE.

W kwietniu 2013 r. obrót gazem wysokometanowym w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 59 GWh, natomiast na giełdzie towarowej - 148 GWh. Ponadto,w miesiącach styczeń- kwiecień 2013 r. w efekcie realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii SA dostarczono 242 936 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 117,81 zł/MWh. W tym okresie kontrakty zawarte zostały na wolumen 120 295 MWh na rynku spot i 186 601 MWh na rynku terminowym. Warto dodać, że w kwietniu br. na rynku spot wolumen ofert zakupu gazu znacznie przekraczał wolumen ofert sprzedaży, natomiast odwrotna tendencja obserwowana była na rynku terminowym.

Szczegółowe dane na temat hurtowego rynku gazu zawiera zamieszczona poniżej Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za styczeń - kwiecień 2013 r.

Dodatkowo, kompleksowe zestawienie informacji przedstawia harmonogram udostępniania wolnych przepustowości na połączeniach transgranicznych, uwzględniający m.in.: ogólne zasady udostępniania zdolności przesyłowych zgodnie z instrukcją dla Systemu Gazociągów Przesyłowych (SGP) i opis procedury udostępniania przepustowości w punkcie Lasów na 2014 r.

Prezentowane wyniki zostały przygotowane na podstawie informacji dotyczących sytuacji na rynku hurtowym, w tym m.in. danych na temat bilansu gazu, wolumenów i cen w obrocie, przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Monitorowanie hurtowego obrotu gazem ziemnym to jedno z kluczowych działań podejmowanych przez regulatora na rzecz liberalizacji rynku gazu i stopniowego uwalniania przedsiębiorstw energetycznych spod obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.

Zgodnie z transparentną polityką prowadzoną przez regulatora, dane zebrane w wyniku monitoringu służą do prezentowania - co miesiąc, w formie publikacji na stronie internetowej Urzędu, w zakładce Liberalizacja Rynku Gazu - informacji na temat rynku gazu, ze szczególnym uwzględnieniem wolumenów i cen tego paliwa.

Data publikacji : 05.06.2013
Data modyfikacji : 05.09.2013

Opcje strony