Nawigacja

Ponad trzysta zmian sprzedawcy gazu

Jak wynika z monitoringu URE znacząco wzrasta liczba zmian sprzedawcy gazu. Podczas gdy do końca 2012 r. przeprowadzono 210 zmian, według stanu na dzień 31 marca 2013 r. ich liczba wynosiła już 322.

Poniższy wykres, sporządzony na podstawie ilości przełączeń, wskazuje dynamiczny trend wzrostowy zmian sprzedawcy gazu, według stanu na koniec 2011, 2012 i I kwartału 2013 roku:

Z analizy danych zebranych na podstawie wypełnionych przez operatora systemu przesyłowego (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz sześciu operatorów systemów dystrybucyjnych ankiet kwartalnych wynika także, że od początku monitorowania do końca I kw. 2013 r. największą liczbę zmian sprzedawcy gazu - 150 przeprowadzono na obszarze działalności Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. Szczegółowe dane w podziale na poszczególnych operatorów oraz grupy odbiorców ( w podziale na grupy taryfowe) prezentuje następująca tabela:

Operatorzy Taryfy
W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy GAZ-SYSTEM Razem
Mazowiecka 129 10 6 3 2 0 0 - 150
Karpacka 19 18 1 0 0 0 0 - 38
Wielkopolska 5 3 1 2 2 0 0 - 13
GAZ-SYSTEM - - - - - - - 6 6
Górnośląska 70 20 7 0 0 0 0 - 97
Pomorska 4 5 2 0 0 0 0 - 11
Dolnośląska 2 4 0 0 1 0 0 - 7
RAZEM 229 60 17 5 5 0 0 6 322

Należy podkreślić, że na liczbę zmian sprzedawcy na rynku gazu w sposób istotny wpływają umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego, czyli tzw. Umowy Ramowe. Wraz ze wzrostem ilości zawieranych przez danego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) Umów Ramowych zwiększa się bowiem prawdopodobieństwo przeprowadzenia zmiany sprzedawcy gazu.

Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy operatorem a sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem.
W związku z tym, odbiorca gazu, który chce skorzystać z prawa zmiany sprzedawcy, może dokonać wyboru jedynie spośród ofert tych sprzedawców, którzy mają podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego odbiorca jest przyłączony.

Jak wynika z monitoringu URE, na koniec I kwartału 2013 r. ważne umowy zawarte przez OSD lub OSP posiadało 104 - sprzedawców gazu.

Liczba podmiotów z ważnymi Umowami Ramowymi zawartymi przez operatorów według stanu na koniec każdego kwartału objętego monitorowaniem została zaprezentowana w poniższej tabeli:

Swobodny wybór i zmiana sprzedawcy przysługuje wszystkim odbiorcom energii elektrycznej i gazu od 1 lipca 2007 r.
Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Data publikacji : 09.05.2013
Data modyfikacji : 14.05.2013

Opcje strony

do góry