Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/zmiana-sprzedawcy-gazu/5244,Ku-liberalizacji-rynku-gazu-Pierwsze-informacje-z-cyklicznego-monitoringu-Prezes.html
19.06.2024, 22:14

Ku liberalizacji rynku gazu. Pierwsze informacje z cyklicznego monitoringu Prezesa URE.

W pierwszym kwartale 2013 r. do gazowej sieci przesyłowej wpłynęło 146 TWh gazu wysokometanowego, w tym 83 TWh zostało przetransportowane tranzytem do krajów UE. Obrót gazem wysokometanowym w punkcie wirtualnym wyniósł 2,7 TWh na rynku OTC i prawie 1 TWh na giełdzie. Znacząca część obrotu hurtowego odbywa się nadal w fizycznych punktach sieci i obejmuje dostawy do spółek, które posiadają własne sieci dystrybucyjne. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii wyniosła 118,92 zł/MWh. Na rynku spot na giełdzie w marcu wolumen ofert zakupu gazu znacznie przekraczał wolumen ofert sprzedaży, natomiast odwrotna tendencja obserwowana była na rynku terminowym. Te, i wiele innych informacji znaleźć można w pierwszym, kompleksowym zestawieniu informacji na temat rynku gazu ziemnego, które zostało przygotowane na podstawie monitoringu prowadzonego przez Prezesa URE.

Przygotowane zestawienie przedstawia ogólną sytuację na hurtowym rynku gazu ziemnego, w tym m.in. informacje o obrocie giełdowym gazem, dane dotyczące bilansu gazu w sieci przesyłowej, miesięczne zdolności przesyłowe na połączeniach transgranicznych oraz wielkości niezarezerwowanych zdolności przesyłowych.

Cykliczny monitoring rynku gazu został wdrożony przez Prezesa URE w związku ze stopniową liberalizacją tego rynku i deregulacją taryf. Istnienie płynnego hurtowego rynku gazu jest jednym z warunków deregulacji cen w obrocie detalicznym.

Informacje o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle będą publikowane systematycznie, co miesiąc, na stronie internetowej URE w dziale Liberalizacja rynku gazu.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi pierwszej kompleksowej informacji dotyczącej ogólnej sytuacji na rynku gazu ziemnego, która znajduje się poniżej w załączniku.

***

Sytuacja ogólna na rynku hurtowym gazu ziemnego w 2012 roku

Hurtowy segment rynku gazu ziemnego w 2012 r. w Polsce nadal był zdominowany przez jeden podmiot. Działalność w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym w Polsce, rozumiana jako sprzedaż gazu podmiotom wykorzystującym go w celu dalszej odsprzedaży, była zdominowana przez przedsiębiorstwo PGNiG SA. Należy jednak zaznaczyć iż segment ten sukcesywnie się rozwija.

Liczba podmiotów mogących prowadzić obrót paliwem gazowym w 2012 roku wynosiła 97.

Przedsiębiorstwa obrotu gazem spoza Grupy Kapitałowej PGNiG pozyskały ok. 50% gazu ziemnego od PGNiG SA, a pozostały popyt został zaspokojony z importu. Natomiast wolumen gazu, jaki sprzedały w 2012 r. stanowił ponad 5% w sprzedaży ogółem i wynosił 707,47 mln m3.

Obrót gazem ziemnym w 2012 r. realizowany był wyłącznie w ramach kontraktów dwustronnych. Ceny paliwa gazowego wynikały z taryfy i nie były różnicowane w zależności od tego, czy wykorzystuje się gaz na potrzeby własne odbiorcy, czy do dalszej odsprzedaży. Część przedsiębiorstw obrotu gazem kupowała gaz bezpośrednio z kopalń, cena za to paliwo nie była taryfowana i była ustalana w ramach kontraktów dwustronnych.

W 2012 r. trwały prace nad wdrożeniem nowego modelu Rynku Gazu. Zostały określone szczegółowe warunki korzystania z systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych przez użytkowników w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Przesyłowych czy Dystrybucyjnych (IRiESP/IRiESD), które weszły w życie 1 stycznia 2013 r. Instrukcje uwzględniają wymogi określone w przepisach prawa, w szczególności dotyczących funkcjonowania regulowanej, tj. infrastrukturalnej części systemu gazowniczego oraz kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz z uwzględnieniem zasad zawartych w projekcie Kodeksu sieci w zakresie mechanizmów alokacji przepustowości (CAM NC). Wprowadzone zostały również niezbędne zmiany mające zapewnić obrót gazem ziemnym poprzez dostęp do infrastruktury rynkowej (wirtualny punkt obrotu gazem, giełda), a także handel gazem ziemnym na rynku kontraktów bilateralnych (OTC). W grudniu 2012 r. został uruchomiony rynek handlu gazem na TGE SA.

Data publikacji : 29.04.2013
Data modyfikacji : 29.04.2013

Opcje strony