Nawigacja

Proces uzyskiwania zdolności przyrostowej

6 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/459 z 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (Dz. Urz. UE L 72 z 17 marca 2017 r., str. 1 i nast.), które ustanowiło proces uzyskiwania zdolności przyrostowej. Przewidziano w nim następujące etapy:

  1. Ocena zapotrzebowania rynku - przygotowanie i publikacja sprawozdania z uwzględnieniem zgłoszeń otrzymanych od użytkowników sieci
  2. Faza projektowania - analizy techniczne, konsultacje publiczne, uzgadnianie poziomów przygotowanie propozycji projektu
  3. Zatwierdzenie propozycji projektu w drodze skoordynowanych decyzji wydanych przez krajowe organy regulacyjne, a następnie publikacja przedmiotowych decyzji
  4. Publikacja przez OSP komunikatu o zatwierdzonej propozycji projektu i wzoru umowy bądź umów dotyczących oferowanej zdolności przesyłowej
  5. Zaoferowanie zdolności przyrostowej użytkownikom sieci w drodze aukcji albo alternatywnego mechanizmu alokacji
  6. Test ekonomiczny

Pytania dotyczące procesu uzyskiwania zdolności przyrostowej prosimy przesyłać na adres incremental@ure.gov.pl.

 

Informacje

 

Data publikacji : 25.08.2017
Data modyfikacji : 21.07.2021

Opcje strony

do góry