Nawigacja

Wytyczne do projektów planu rozwoju – paliwa gazowe

W plikach do pobrania zamieszczonych w niniejszej zakładce zostały zawarte wytyczne i zalecenia  zapewniające jednolitą formę planów rozwoju. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 2 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne (dalej: ustawa), do zakresu działania Prezesa URE należy opracowywanie i zamieszczanie (…) wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

Celem wytycznych i zaleceń jest - z jednej strony ułatwienie przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się dystrybucją  paliw gazowych realizacje ich ustawowego obowiązku - z drugiej zaś usprawnienie prowadzonych postępowań w sprawie uzgodnienia planów rozwoju.

Art. 16 ust. 1 ustawy zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych do sporządzenia, dla obszaru swojego działania, planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Natomiast art. 16 ust. 13 ustawy wskazuje, że projekty planów rozwoju podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE, działającym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii.

Z obowiązku uzgadniania projektów planów z Prezesem URE w ramach odrębnej procedury wyłączone są przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie łącznie mniej niż 50 mln m³ tych paliw.

Natomiast operator systemu dystrybucyjnego, który uzyskał decyzję Prezesa URE w sprawie uznania danego systemu jako zamknięty system dystrybucyjny, w zakresie prowadzenia działalności w systemie objętym tą decyzją jest zwolniony z obowiązku sporządzania planów rozwoju, o których mowa w art. 16 ww. ustawy (vide - art. 9dc ust. 1 pkt 2 tej ustawy).

Na niniejszej stronie w sekcji „Pliki do pobrania”, zamieszczono zalecenia i wytyczne zapewniające jednolitą formę planów rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych. Zostały one przygotowane odrębnie dla dwóch grup operatorów systemów dystrybucyjnych, w oparciu o kryterium wynikające z art. 9d ust. 7 ustawy.

Zgodnie z podziałem przyjętym na potrzeby realizacji obowiązku uzgadniania projektów planów z Prezesem URE:

  • duży OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący nie mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego,
  • mały OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego.

Uwzględniając powyższe wytyczne i zalecenia obejmują:

  1. wzór ramowy projektu planu rozwoju,
  2. objaśnienia do wzoru ramowego projektu planu rozwoju,
  3. formularze tabelaryczne dedykowane odrębnie: dla dużego OSD oraz dla małego OSD.
Data publikacji : 03.10.2014
Data modyfikacji : 08.03.2024

Opcje strony

do góry