Nawigacja

Wytyczne do projektów planu rozwoju – paliwa gazowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku opracowania planów rozwoju przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych. Zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej: ustawa) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych są zobowiązane do sporządzenia, dla obszaru swojego działania, planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Zgodnie z art. 16 ust. 13 ww. ustawy projekty planów rozwoju podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie łącznie mniej niż 50 mln m³ tych paliw.

Ponadto, zgodnie z art. 9dc ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, operator systemu dystrybucyjnego, który uzyskał decyzję Prezesa URE w sprawie uznania danego systemu jako zamknięty system dystrybucyjny, w zakresie prowadzenia działalności w systemie objętym tą decyzją jest zwolniony z obowiązku sporządzania planów rozwoju, o których mowa w art. 16 ww. ustawy.

Na niniejszej stronie w sekcji „Pliki do pobrania”, działając na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 pkt 3a ww. ustawy, Prezes URE przedstawia formularze i wytyczne zapewniające jednolitą formę planów rozwoju dla dużych operatorów systemu dystrybucyjnego (duże OSD) oraz małych operatorów systemu dystrybucyjnego (małe OSD).

Zgodnie z podziałem przyjętym na potrzeby realizacji przedmiotowego obowiązku, duży OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący:

  1. nie mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego lub świadczący usługę dystrybucji w ciągu roku nie mniej niż 150 mln m³ gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego, w tym skroplonego gazu ziemnego;
  2. nie mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego, którym świadczy usługę dystrybucji paliw gazowych innych niż gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny, dostarczanych siecią gazową.

Z kolei mały OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący:

  1. mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego, który świadczy usługę dystrybucji w ciągu roku mniej niż 150 mln m³ gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego, w tym skroplonego gazu ziemnego;
  2. mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego, którym świadczy usługę dystrybucji paliw gazowych innych niż gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny, dostarczanych siecią gazową.

Projekty planów rozwoju opracowane na podstawie przedstawionych wytycznych, zgodnie z art. 16 ust. 14 i 14a ustawy należy przekazać do uzgodnienia z Prezesem URE w terminie do dnia 31 marca danego roku.

Data publikacji : 03.10.2014
Data modyfikacji : 13.02.2023

Opcje strony

do góry