Nawigacja

Sprawozdania z realizacji planów rozwoju - paliwa gazowe

Zgodnie z art. 16 ust. 18 ustawy – Prawo energetyczne (dalej: ustawa) przedsiębiorstwa energetyczne obowiązane do uzgadniania projektu planu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki corocznie, do dnia 30 kwietnia, przedkładają Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania z realizacji tego planu.

Na niniejszej stronie w sekcji „Pliki do pobrania” przedstawiono wzory sprawozdań z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe dla: operatora systemu przesyłowego (OSP), dużych operatorów systemów dystrybucyjnych (duże OSD) oraz małych operatorów systemów dystrybucyjnych (małe OSD).

Zgodnie z podziałem przyjętym na potrzeby realizacji obowiązku uzgadniania projektów planów z Prezesem URE:

  • duży OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący nie mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego,
  • mały OSD to operator systemu dystrybucyjnego obsługujący mniej niż 100 000 odbiorców przyłączonych do jego systemu dystrybucyjnego gazowego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju należy przesłać do dnia 30 kwietnia:

  1. na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP albo
  2. w formie papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rynku Paliw Gazowych, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa. W przypadku wysyłki w formie papierowej, sprawozdanie należy wysłać również w wersji elektronicznej (odpowiednio w formacie: Word, Excel) na adres: drg@ure.gov.pl.
Data publikacji : 13.03.2015
Data modyfikacji : 08.03.2024

Opcje strony

do góry