Nawigacja

Sprawozdania z realizacji planów rozwoju - paliwa gazowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku wynikającym z art. 16 ust. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, tj. przedstawiania Prezesowi URE corocznych sprawozdań z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe do dnia 30 kwietnia. Wskazane sprawozdania przedkładają tylko przedsiębiorstwa energetyczne obowiązane - zgodnie z przepisami art. 16 ust. 13 ww. ustawy - do uzgodnienia z Prezesem URE projektów planów rozwoju.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem projekty planów rozwoju podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie łącznie mniej niż 50 mln m³ tych paliw. 

Poniżej, w załącznikach do strony przedstawiono zaktualizowane formularze sprawozdania z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe dla: operatora systemu przesyłowego (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych prawnie wyodrębnionych (duże OSD - co najmniej 100 tys. odbiorców) i niewyodrębnionych (małe OSD - mniej niż 100 tys. odbiorców).

Data publikacji: 13.03.2015
Data modyfikacji: 31.03.2020

Opcje strony

do góry