Nawigacja

Plany wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Stosownie do art. 58 ust. 1 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym operatorzy systemów przesyłowych gazowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów połączonych gazowych lub przedsiębiorstwa energetyczne pełniące funkcję operatorów są obowiązani do opracowywania planów wprowadzania ograniczeń.

Zgodnie z art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach, operatorzy, o których mowa w ust. 1 tego przepisu, aktualizują corocznie plany ograniczeń i przedkładają je, do dnia 15 listopada danego roku, Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia o ograniczeniach w poborze gazu ziemnego, w celu ujednolicenia formy i zakresu informacji przekazywanych wraz z wnioskami o zatwierdzenie planów ograniczeń, poniżej zamieszczono Informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2021 w sprawie niniejszej kwestii wraz ze wzorem: (i) treści przykładowego planu ograniczeń, (ii) tabel I i II części planu  ograniczeń oraz (iii) oświadczenia, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem o zatwierdzenie ww. planu.

Data publikacji : 27.07.2021

Opcje strony

do góry